Uvid u prijavno odjavne podatke

Novom elektroničkom uslugom u Lani Uvid u prijavno-odjavne podatke omogućeno je korisnicima, ovlaštenim osobama obveznika pregled prijavno-odjavnih podataka njihovih radnika za koje su, na temelju uspostavljenih prijava/e-prijava za vođenje matične evidencije: prijave o početku osiguranja M-1P/eM-1P, prijave o prestanku osiguranja M-2P/eM-2P i prijave o promjeni tijekom osiguranja M-3P/eM-3P, evidentirani u matičnoj evidenciji Zavoda.

Registracija obveznika

Ovlaštene osobe obveznika koje putem e-usluge Lana žele imati uvid u prijavno-odjavne podatke svojih radnika, moraju se prethodno registrirati u e-uslugu Lana. Registracija, dodavanje i opoziv ovlaštenja obveznika za uvid u prijavno-odjavne podatke obavlja se na istovjetan način kao i za postojeće e-usluge u Lani za uspostavu e-prijava, prijava eMPP-1 i e-kontrole. Korisnici se mogu registrirati putem Brze registracije ili predajom Pristupnog lista/e-Pristupnog lista u kojem treba označiti ovlaštenje: Uvid u prijavno-odjavne podatke. Isto ovlaštenje treba označiti i na PDF obrascu priložene punomoći. Ovlaštena osoba obveznika koja ima administratorske ovlasti za upravljanje ovlaštenjima, odnosno, kojoj se na početnom ekranu Lane za registrirane korisnike prikazuje modul: Upravljanje ovlaštenjima, može sebi ili drugom korisniku, neposredno u Lani, pored postojećih ovlaštenja, dodijeliti ili opozvati ovlaštenje za uvid u prijavno-odjavne podatke. Ako se uspostavlja e-Pristupni list za opoziv ovlaštenja za uvid u prijavno-odjavne podatke, potrebno je priložiti skenirani dokument iz kojeg je vidljivo da korisniku treba opozvati navedeno ovlaštenje.

Modul prijavno-odjavni podaci

Korisnicima koji su registrirani za uvid u prijavno-odjavne podatke prikazuje se na početnom ekranu modul: Prijavno–odjavni podaci i padajući izbornici Podnošenje zahtjeva i Pregled predanih zahtjeva.

img

Podnošenje zahtjeva za uvid u prijavno-odjavne podatke

Odabirom modula Prijavno-odjavni podaci i padajućeg izbornika Podnošenje zahtjeva, korisnik može:

 • vidjeti za kojeg obveznika ima ovlaštenje za uvid u prijavno-odjavne podatke
 • odabrati obveznika za dohvat prijavno-odjavnih podataka
 • filtrirati obveznika za kojeg želi dohvatiti prijavno-odjavne podatke prema nazivu obveznika, OIB-u ili matičnom broju obveznika
 • podnijeti zahtjev za uvid u prijavno-odjavne podatke za odabranog obveznika

Ekran za podnošenje zahtjeva sadrži dva odvojena dijela: ekran za odabir obveznika i ekran za unos detalja zahtjeva. U ekranu za odabir obveznika za dohvat prijavno-odjavnih podataka, korisniku se prikazuju svi obveznici za koje ima registrirano ovlaštenje u Lani neovisno o odabranom obvezniku u gornjem dijelu ekrana za pregled i odabir obveznika. Primjer izgleda ekrana za odabir obveznika:

img

Odabirom ponuđenih obveznika za koje korisnik posjeduje ovlaštenja za uvid u prijavno-odjavne podatke, pristupa se popunjavanju ostalih parametara zahtjeva koji se šalje na obradu.

Poslovne jedinice za dohvat odabiru se na sljedećem ekranu za unos dodatnih parametara. U ekran za unos detalja zahtjeva moguće je odabrati obveznika i poslovne jedinice obveznika za koje se podnosi zahtjev i traženo razdoblje od-do za koje se želi dobiti uvid u prijavno-odjavne podatke. Traženo razdoblje od–do je obvezan podatak.

Ako se želi podnijeti zahtjev sa stanjem prijavno-odjavnih podataka radnika na određeni datum, potrebno je u obilježje Traženo razdoblje od i Traženo razdoblje do unijeti isti datum.

Ako se želi podnijeti zahtjev za uvid u prijavno–odjavne podatke radnika samo za aktivne radnike tj. koji nemaju odjavu s mirovinskog osiguranja na datum podnošenja zahtjeva, potrebno je u obilježje Traženo razdoblje do unijeti tekući datum podnošenja zahtjeva.

Ako se želi podnijeti zahtjev za uvid u prijavno-odjavne podatke samo za određenog osiguranika kod odabranog obveznika, potrebno je u obilježje OIB osiguranika/ice unijeti OIB osiguranika/ice za kojeg se želi dobiti uvid u prijavno-odjavne podatke.

Ekran za kreiranje zahtjeva s unosom detalja zahtjeva:

img

Povratak na ekran za odabir obveznika moguć je klikom na ikonu img

Klikom na polje Kreiraj zahtjev inicira se obrada zahtjeva za uvid u prijavno-odjavne podatake kod obveznika za kojeg je izrađen zahtjev.

Primjer ekrana nakon izrađenog zahtjeva:

img

Nakon izrađenog zahtjeva, u ekranu za prikaz podnesenih zahtjeva, korisniku se prikazuju sljedeći podaci: Identifikator zahtjeva, OIB, naziv i matični broj obveznika za kojeg je kreiran zahtjev, razdoblje od-do za koje je podnesen zahtjev, ime i prezime podnositelja zahtjeva, vrijeme kreiranja zahtjeva i status zahtjeva (zahtjev kreiran i čeka na obradu/zahtjev je obrađen).

Ako korisnik želi odustati od zahtjeva treba odabrati ikonu za poništavanje podnesenog zahtjeva img

Klikom na ikonu img osvježava se pregled zahtjeva i prikazuje obrađen zahtjev (zahtjevi se periodički obrađuju svakih pet minuta).

Nakon što je zahtjev obrađen, korisniku se prikazuje ekran Pregled kreiranih zahtjeva sa sljedećim podacima: - ukupno zapisa (broj ekrana s prijavno-odjavnim podacima) - stanje prijavno-odjavnih podataka na dan kreiranog zahtjeva - razdoblje od-do za koje su traženi podaci - naziv obveznika, REGOB obveznika, matični broj obveznika, OIB obveznika - poruka o statusu obrade - da su podaci uspješno obrađeni ili poruka o nemogućnosti prikaza podataka - podaci o osiguraniku: prezime i ime osiguranika, datum rođenja, spol, osobni broj osiguranika/ice, OIB osiguranika/ice, datum stjecaja svojstva osiguranika/ice, datum prestanka svojstva osiguranika/ice. - Ikona za pregled detalja osiguranika img. Klikom na ikonu prikazuju se za odabranog osiguranika detaljni podaci iz prijave i odjave za odabrano razdoblje stjecanja i prestanka osiguranja.

Primjer ekrana obrađenog zahtjeva:

img

Primjer ekrana obrađenog zahtjeva s prikazom detalja osiguranika:

img

Pregled predanih zahtjeva

Pregled predanih zahtjeva uvida u prijavno-odjavne podatke osiguranika obavlja se odabirom modula Prijavno-odjavni podaci i padajućeg izbornika Pregled predanih zahtjeva.

Na ekranu za pregled predanih zahtjeva korisniku se kronološkim redom prikazuju svi podneseni zahtjevi za uvid u prijavno-odjavne podatke za odabranog obveznika.

U ekranu Pregled kreiranih zahtjeva prikazuju se sljedeći podaci:

 • ukupan broj zapisa, odnosno podnesenih zahtjeva
 • ikona za detaljan pregled osiguranika img. Klikom na ikonu pored naziva obveznika prikazuju se osiguranici prijavljeni kod obveznika za kojeg je podnesen zahtjev.

Sljedećim klikom na ikonu img pored imena i prezimena osiguranika prikazuju se za odabranog osiguranika detaljni podaci iz prijave i odjave osiguranika za prikazano razdoblje stjecanja i prestanka svojstva osiguranika.

Ako osiguranik ima više razdoblja osiguranja kod istog obveznika podaci o razdobljima osiguranja (datumu stjecanja i prestanka osiguranja) prikazuju se u posebnom retku.

 • identifikator zahtjeva
 • podaci o obvezniku za koje je podnesen zahtjev
 • razdoblje od-do za koje je podnesen zahtjev
 • ime i prezime osobe koja je kreirala zahtjev
 • vrijeme kreiranja zahtjeva
 • status zahtjeva (obrađen/neobrađen)

Primjer ekrana za pregled predanih zahtjeva: img

Filtriranje pregleda zahtjeva

Filtriranje pregleda zahtjeva omogućeno je klikom na ikonu img. Filtriranje je moguće prema matičnom broju poslovnog subjekta, REGOB-u obveznika, osobnom broju osiguranika/ice, i OIB-osiguranika/ice.

Prikaz ekrana za filtriranje zahtjeva: img

Preuzimanje pregleda prijavno-odjavnih podataka

Korisnicima je omogućeno preuzimanje pregleda prijavno-odjavnih podataka iz Lane u obliku excel tablice sa svim podacima koje sadrži izrađeni pregled osiguranika. Tablica sadrži podatke o obvezniku i detaljne podatke o osiguranicima koji su na temelju uspostavljenih i ažuriranih prijava evidentirani u bazi podataka osiguranika u Zavodu.

Preuzimanje se obavlja klikom na ikonu: Preuzmi podatke na računalo img. Ako se želi preuzeti excel tablica s pregledom samo za jednog obveznika prethodno je potrebno u ekranu za pregled zahtjeva, ili pregleda prijavno-odjavnih podataka kliknuti na ikonu img i odabrati MBPS ili REGOB obveznika, a zatim klikom na ikonu Preuzmi podatke na računalo, preuzeti excel tablicu.

Kad se podaci žele preuzeti samo za jednog osiguranika, potrebno je u ekranu za filtriranje unijeti osobni broj ili OIB osiguranika/ice i preuzeti podatke na prethodno opisan način.