Popunjavanje prijava

Obrazac eM-1p

Prijava o početku osiguranja eM-1P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi. (Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika koji prijavljuje osiguranik/ica na mirovinsko osiguranje prijavom o početku osiguranja M-1P i koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda, prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanicom M-11P. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u posljednja četiri mjesta za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv i sjedište obveznika doprinosa (obavezan podatak)

OIB osiguranika/ice (obavezan podatak)

Kategorija osiguranika/ice (obavezan podatak)

Osobni broj osiguranika/ice (obavezan podatak)

Matični broj građana / Datum rođenja i spol (obavezan podatak)

Ime i prezime osiguranika/ice (obavezan podatak)

Općina mjesta rada - prebivališta (obavezan podatak)

Osnova osiguranja (obavezan podatak)

Datum stjecanja svojstva osiguranika/ice (obavezan podatak)

Radno vrijeme osiguranika/ice (obavezan podatak)

Evidentira se dnevno radno vrijeme osiguranika/ice. Dnevno radno vrijeme računa se na način da se tjedno radno vrijeme osiguranika/ice podijeli s 5.

Primjer 1: Ako je ugovor o radu zaključen na 40 sati rada tjedno, sate treba podijeliti s 5 (40/5=8). Iznos od 8 sati je dnevno radno vrijeme koje treba odabrati.

Primjer 2: Ako je ugovor o radu zaključen na jedan sat tjedno, sate treba podijeliti s 5 što iznosi 0,2 sata dnevno, odnosno 12 minuta dnevno(60*0.2 = 12). Broj sati se ne popunjava, a u obilježju 'minute' treba odabrati 12m.

Primjer 3: Ako je ugovor o radu zaključen na 34 sati tjedno, sate treba podijeliti s 5 što iznosi 6,8 sati dnevno, odnosno 6 sati i 48 minuta dnevno(60*0.8 = 48). U obilježju 'sati' treba odabrati 6, a u obilježju 'minute' treba odabrati 48m.

Zanimanje (obavezan podatak)

Opis radnog mjesta (neobavezan podatak)

Najviša završena škola (obavezan podatak)

Stručno obrazovanje (obavezan podatak)

Stručna sprema za obavljanje posla (obavezan podatak)

Korisnik/ica mirovine u osiguranju (obavezan podatak)

Iz padajućeg izbornika treba odabrati:

Status osobe s invaliditetom

Iz padajućeg izbornika treba odabrati:

Vrsta osnovice

Radno mjesto, zanimanje i osiguranici osobe s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (obavezan podatak)

Obvezno odabrati oznaku DA ili NE.

Ako je odabrana oznaka DA obvezan je odabir naziva radnog mjesta, zanimanja ili statusa osobe s invaliditetom osobama kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

Radno mjesto odabire se tako da se iz prvog padajućeg izbornika odabire kategorija radnog mjesta, dok se iz drugog padajućeg izbornika odabire radno mjesto (pored naziva u zagradama, navedeno je uvećanje radnog staža na osnovi jedne godine tj. 12 mjeseci).

Ugovor o radu sklopljen na (obavezan podatak)

Kroz ovo obilježje odabirom ponuđene opcije iz padajućeg izbornika prijavljuju se osiguranici koji rade:

- NA SEZONSKIM POSLOVIMA za koje se prema članku 2. stavku 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („NN“, br. 44/14.), u ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavaca (pravnih i fizičkih osoba) na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova s punim ili nepunim radnim vremenom.

- NA TZV. DOPUNSKOM RADU prema članku 61. Zakona o radu („NN“ br. 93/14.), odnosno rade u punom radnom vremenu i sklopili su ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno (što iznosi najviše 1,6 sati dnevno , te je odabirom navedene opcije potrebno u obilježje radno vrijeme unijeti dnevno radno vrijeme u najdužem trajanju od jedan sat i 36 minuta.

Mjesto (obavezan podatak)

Kopiranje priloga (neobavezno)

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu1) ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

img

Obrazac eM-2p

Prijava o prestanku osiguranja eM-2P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika koji prijavljuje osiguranik/ica na mirovinsko osiguranje prijavom o početku osiguranja M-1P i koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda, prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanicom M-11P. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u posljednja četiri mjesta za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv i sjedište obveznika doprinosa (obavezan podatak)

OIB osiguranika/ice (obvezan podatak)

Kategorija osiguranika/ice (obvezan podatak)

Osobni broj osiguranika/ice (obvezan podatak)

Matični broj građana / Datum rođenja i spol (obvezan podatak)

Datum stjecanja svojstva osiguranika (obvezan podatak)

Kada se za osiguranika uspostavlja promjena istog podatka više puta kod istog poslodavca, za koji se obvezno evidentira datum promjene, upisuje se datum pod kojim je evidentirana posljednja promjena u obilježju datum stjecanja svojstva iz prethodne prijave M-3P (a ne stvarni datum stjecanja svojstva iz prijave M-1P).

Navedeno se odnosi i na unos datuma stjecanja svojstva osiguranika kod uspostave prijave o prestanku osiguranja eM-2P kada je prethodno bila uspostavljena prijava o promjeni eM-3P kod evidentiranja promjene osnove osiguranja, promjene radnog vremena osiguranika, promjene ugovora o radu na određeno/neodređeno vrijeme. Npr. promjena radnog vremena s punog na nepuno, pa ponovno na puno radno vrijeme.

Ime i prezime osiguranika/ice (obvezan podatak)

Datum prestanka svojstva osiguranika/ice (obvezan podatak)

Razlog prestanka svojstva osiguranika/ice (obvezan podatak)

Mjesto (Obvezan podatak)

Kopiranje priloga (neobavezno)

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-SEZ

Prijava/Promjena o preračunatom trajanju stažana na sezonskim poslovima m-SEZ popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika koji prijavljuje osiguranik/ica na mirovinsko osiguranje prijavom o početku osiguranja M-1P i koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda, prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanicom M-11P. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u posljednja četiri mjesta za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv i sjedište obveznika doprinosa (obavezan podatak)

OIB osiguranika/ice (obvezan podatak)

Kategorija osiguranika/ice (obvezan podatak)

Osobni broj osiguranika/ice (obvezan podatak)

Matični broj građana / Datum rođenja i spol (obvezan podatak)

Ime i prezime osiguranika/ice (obvezan podatak)

Datum stjecanja svojstva osiguranika (obvezan podatak)

Datum prestanka svojstva osiguranika/ice (obvezan podatak)

Preračunato ukupno trajanje staža (godina/mjesec/dan) (obvezan podatak)

Mjesto (Obvezan podatak)

Kopiranje priloga (neobavezno)

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-3p

Prijava o promjeni tijekom osiguranja eM-3P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Moguće je istovremeno napraviti samo jednu promjenu podatka o osiguraniku/ici. Za svaku pojedinačnu promjenu mora se uspostaviti posebna prijava o promjeni podataka eM-3P. Postoji iznimka ovog pravila kada je istovremeno potrebno popuniti obavezno dva podatka i to u sljedećim slučajevima:

Osim obveznih polja za unos, moguće je kombinirati navedena polja prilikom predaje prijave eM-3p (iznimke pravila popunjavanja samo jednog podatka):

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Podaci koji se ne mijenjaju

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika koji prijavljuje osiguranik/ica na mirovinsko osiguranje prijavom o početku osiguranja M-1P i koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda, prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanicom M-11P. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u posljednja četiri mjesta za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv i sjedište obveznika doprinosa (obavezan podatak)

OIB osiguranika/ice (obavezan podatak)

Kategorija osiguranika/ice (obavezan podatak)

Osobni broj osiguranika/ice (obavezan podatak)

Matični broj građana / Datum rođenja i spol (obavezan podatak)

Datum stjecanja svojstva osiguranika/ice

Kada se za osiguranika uspostavlja promjena istog podatka više puta kod istog poslodavca, za koji se obvezno evidentira datum promjene, upisuje se datum pod kojim je evidentirana posljednja promjena u obilježju datum stjecanja svojstva iz prethodne prijave M-3P (a ne stvarni datum stjecanja svojstva iz prijave M-1P).

Navedeno se odnosi i na unos datuma stjecanja svojstva osiguranika kod uspostave prijave o prestanku osiguranja eM-2P kada je prethodno bila uspostavljena prijava o promjeni eM-3P kod evidentiranja promjene osnove osiguranja, promjene radnog vremena osiguranika, promjene ugovora o radu na određeno/neodređeno vrijeme. Npr. promjena radnog vremena s punog na nepuno, pa ponovno na puno radno vrijeme.

Ime i prezime osiguranika/ice (obavezan podatak)

Podaci koje se mijenjaju

Datum promjene

Unosi se datum (dan, mjesec i godina) priznanja ili promjene statusa. Obvezan je podatak ako se mijenja obilježje.

Općina mjesta rada - prebivališta (neobavezan podatak)

Ime i prezime osiguranika/ice (neobvezan podatak)

Matični broj građana / Datum rođenja i spol (neobavezan podatak)

Registarski broj obveznika doprinosa (neobvezan podatak)

Osnova osiguranja (neobvezan podatak)

Datum stjecanja svojstva osiguranika/ice (neobvezan podatak)

Datum prestanka svojstva osiguranika/ice (neobvezan podatak)

Brisanje datuma prestanka osiguranja (neobavezan podatak)

Razlog prestanka svojstva osiguranika/ice (neobvezan podatak)

Radno vrijeme osiguranika/ice (neobvezan podatak)

Za osiguranike/ice zaposlene kod poslodavca pravne osobe ili samostalnog obveznika doprinosa treba odabrati prosječno dnevno radno vrijeme osiguranika/ice, ako osiguranik/ica radi puno radno vrijeme (npr. odabrati 8 sati iz prvog padajućeg izbornika). Ako osiguranik/ica radi s nepunim radnim vremenom, odabire se stvarno radno vrijeme osiguranika/ice (npr. 1,2,3,4 ili više sati iz prvog padajućeg izbornika) i ukoliko je potrebno odabrati minute tj., odabirati vrijednost iz drugog padajućeg izbornika. Za korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, treba odabrati stvarno radno vrijeme radnika.

Evidentira se dnevno radno vrijeme osiguranika/ice. Dnevno radno vrijeme računa se na način da se tjedno radno vrijeme osiguranika/ice podijeli s 5.

Primjer 1: Ako je ugovor o radu zaključen na 40 sati rada tjedno, sate treba podijeliti s 5 (40/5=8). Iznos od 8 sati je dnevno radno vrijeme koje treba odabrati.

Primjer 2: Ako je ugovor o radu zaključen na jedan sat tjedno, sate treba podijeliti s 5 što iznosi 0,2 sata dnevno, odnosno 12 minuta dnevno(60*0.2 = 12). Broj sati se ne popunjava, a u obilježju 'minute' treba odabrati 12m.

Primjer 3: Ako je ugovor o radu zaključen na 34 sati tjedno, sate treba podijeliti s 5 što iznosi 6,8 sati dnevno, odnosno 6 sati i 48 minuta dnevno(60*0.8 = 48). U obilježju 'sati' treba odabrati 6, a u obilježju 'minute' treba odabrati 48m.

Zanimanje (neobvezan podatak)

Najviša završena škola (neobvezan podatak)

Stručno obrazovanje (neobvezan podatak)

Stručna sprema za obavljanje poslova (neobvezan podatak)

Korisnik/ica mirovine u osiguranju (neobavezan podatak)

Status osobe s invaliditetom (neobavezan podatak)

Vrsta osnovice

Radno mjesto, zanimanje i osiguranici invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (neobavezan podatak)

Ako je odabrana oznaka DA obvezan je odabir naziva radnog mjesta zanimanja osobama kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, prema članku 4., 5. i 7. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem ("Narodne novine", br. 71/99.).

Radno mjesto odabire se tako da se iz prvog padajućeg izbornika odabire kategorija radnog mjesta, dok se iz drugog padajućeg izbornika odabire radno mjesto (pored naziva u zagradama, navedeno je uvećanje radnog staža na osnovi jedne godine tj. 12 mjeseci).

Ugovor o radu sklopljen na (neobavezan podatak)

Odabire se ovisno je li ugovor o radu sklopljen na neodređeno ili određeno vrijeme i je li ugovor o radu sklopljen s punim ili nepunim radnim vremenom, osim za osiguranike koji u osiguranje ne ulaze na temelju sklopljenog ugovora o radu (npr. bolovanje nakon prestanka radnog odnosa).

Kroz ovo obilježje odabirom ponuđene opcije iz padajućeg izbornika prijavljuju se osiguranici koji rade:

- NA SEZONSKIM POSLOVIMA za koje se prema članku 2. stavku 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („NN“, br. 44/14.), u ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavaca (pravnih i fizičkih osoba) na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova s punim ili nepunim radnim vremenom.

- NA TZV. DOPUNSKOM RADU prema članku 61. Zakona o radu („NN“ br. 93/14.), odnosno rade u punom radnom vremenu i sklopili su ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno (što iznosi najviše 1,6 sati dnevno , te je odabirom navedene opcije potrebno u obilježje radno vrijeme unijeti dnevno radno vrijeme u najdužem trajanju od jedan sat i 36 minuta.

Mjesto (obavezan podatak)

Kopiranje priloga (neobavezno)

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-11p

Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa eM-11P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Od 1.1.2018. podaci o nazivu, sjedištu poslodavca-adresi i NKD šifri djelatnosti, u svrhu pojednostavljenja popunjavanja e-prijave eM-11P, preuzimaju se iz odgovarajućih registara. Podaci se preuzimaju za sjedišta pravnih osoba i sjedišta obrta, za što je potrebno odabrati oznaku "DA" u obilježju "Sjedište obveznika" kod pristupnog lista ili brze registracije, dok je za poslovne jedinice i izdvojene pogone potrebno odabrati "NE".
Za pravne osobe preuzimanje se obavlja iz OIB sustava Ministarstva financija-Porezne uprave, a za obrte iz obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Podaci o datumu početka poslovanja obveznika doprinosa za obrte se preuzimaju prema datumu registracije obrta kao najranijem datumu od kada obrtnik može biti osiguran, dok se za pravne osobe preuzima datum osnivanja iz registra nadležnog trgovačkog suda evidentiran u OIB sustavu.
Preuzeti podaci se kod popunjavanja e-prijave eM-11P mogu ispraviti od strane obveznika.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Kategorija obveznika (obavezan podatak)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

OIB obveznika (obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku koji se nalazi na Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u mjesto za podbroj, unose se ništice. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS, insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta. Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji se od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Obveznik doprinosa tip (obavezan podatak)

Obvezan odabir jedne opcije:

Ako obveznik nije registriran za zapošljavanje invalida i nema radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, odabire se opcija obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Općina sjedišta / prebivališta obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Naziv obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Ako se radi o obvezniku za kojeg je strukovna organizacija preuzela uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje, uz ime i prezime treba upisati i naziv strukovne organizacije, npr. Zajednice umjetnika. Za trgovačka društva uz naziv je potrebno upisati ime i prezime ovlaštene osobe društva i to: za javno trgovačko društvo - bilo kojeg člana, za komanditno društvo - komanditara, za d.d. i d.o.o. - člana uprave ili nadzornog odbora, trgovca pojedinca, člana udruženja pri gospodarskom interesnom udruživanju.

Vrsta obveznika doprinosa (VOB) (obavezan podatak)

Radno vrijeme poslodavca, mjesec i godina važenja (obavezan podatak)

Mjesec i godina važenja - iz padajućih izbornika odabire se mjesec i godina.

Djelatnost prema NKD (obavezan podatak)

Datum početka poslovanja (obavezan podatak)

Matični broj građana / Datum rođenja i spol (obavezan podatak)

Za obveznike strana predstavništva, veleposlanstva, međunarodne organizacije upisuje se POREZNI BROJ veleposlanstva, stranog predstavništva, međunarodne organizacije, dodijeljen obvezniku od Porezne uprave.

Za samostalne obveznike doprinosa unosi se matični broj građana samostalnog obveznika doprinosa koji prijavljuje osiguranike na mirovinsko osiguranje.

Ako nije upisan MBG, unosi se datum rođenja i obvezno treba odabrati oznaku spola: Muško, odnosno Žensko.

Adresa A

Sjedište obveznika doprinosa ili podružnice (obavezan podatak)

Ulica, objekt, bliža oznaka sjedišta (obavezan podatak)

Kućni broj (neobvezan podatak)

Poštanski broj i naziv pošte (obavezan podatak)

Unosi se šifra pošte i naziv pošte iz adrese sjedišta obveznika doprinosa.

Adresa B

Za društvo s ograničenom odgovornošću i komanditno društvo obvezno se unosi adresa prebivališta ovlaštene osobe društva.

Za obrtnike se unosi adresa prebivališta obrtnika.

Mjesto stanovanja (neobvezan podatak)

Ulica, objekt, bliža oznaka stana (neobvezan podatak)

Kućni broj (neobvezan podatak)

Poštanski broj i naziv pošte (neobvezan podatak)

Obavijest slati na (obavezan podatak)

Razdoblje sezonskog obavljanja djelatnosti OD-DO (neobvezan podatak)

Razdoblje dan i mjesec OD i dan i mjesec DO odabiru obveznici koji, prema posebnim propisima (Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o turističkoj djelatnosti) obavljaju djelatnost u jednom dijelu godine. Unosi se razdoblje unutar godine u kojem se djelatnost obavlja. Moguće je upisati dva razdoblja sezone.

Mjesto (obavezan podatak)

Unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-12p

Prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa eM-12P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Kategorija obveznika (obavezan podatak)

OIB obveznika (obavezan podatak)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku koji se nalazi na Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u mjesto za podbroj, unose se ništice. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS, insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta. Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji se od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Datum prestanka poslovanja (obvezan podatak)

Mjesto (obavezan podatak)

Unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-13p

Prijava o promjeni podataka poslovanja obveznika doprinosa eM-13P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Kategorija obveznika (obavezan podatak)

OIB obveznika (obavezan podatak)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku koji se nalazi na Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u mjesto za podbroj, unose se ništice. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS, insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta. Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji se od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv obveznika doprinosa (obavezan podatak)

Podaci koji se mijenjaju

U navedena obilježja unose se svi podaci o obvezniku koji se naknadno mijenjaju, ispravljaju ili dopunjuju, a prethodno su evidentirani ili ih je trebalo evidentirati u matičnu evidenciju Zavoda na propisanim prijavama za vođenje matične evidencije o obveznicima tiskanicama: M-11P, M-12P i M-13P.

Općina sjedišta / prebivališta obveznika doprinosa (neobvezan podatak)

Matični broj poslovnog subjekta (MBPS) (neobvezan podatak)

Ako obveznik nema poslovne jedinice u mjesto za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Obveznik doprinosa tip (neobvezan podatak)

Naziv obveznika doprinosa (neobvezan podatak)

Pri promjeni naziva trgovačka društva uz naziv je potrebno upisati ime i prezime ovlaštene osobe društva i to: za javno trgovačko društvo - bilo kojeg člana, za komanditno društvo - komanditara, za d.d. i d.o.o. - člana uprave ili nadzornog odbora, trgovca pojedinca, člana udruženja pri gospodarskom interesnom udruživanju.

Vrsta obveznika doprinosa (VOB) (neobvezan podatak)

Radno vrijeme poslodavca, mjesec i godina važenja (neobavezan podatak)

Mjesec i godina važenja - iz padajućih izbornika odabire se mjesec i godina.

Djelatnost prema NKD (neobvezan podatak)

Datum početka poslovanja (neobvezan podatak)

Datum prestanka poslovanja (neobvezan podatak)

Brisanje datuma prestanka poslovanja (neobavezan podatak)

Matični broj ovlaštene osobe / Datum rođenja i spol (obavezan podatak)

Za obveznike strana predstavništva, veleposlanstva, međunarodne organizacije upisuje se POREZNI BROJ veleposlanstva, stranog predstavništva, međunarodne organizacije, dodijeljen obvezniku od Porezne uprave.

Za samostalne obveznike doprinosa unosi se matični broj građana samostalnog obveznika doprinosa koji prijavljuje osiguranike na mirovinsko osiguranje.

Ako nije upisan MBG, unosi se datum rođenja i obvezno treba odabrati oznaku spola: Muško, odnosno Žensko.

Adresa A

Sjedište obveznika doprinosa ili podružnice (neobvezan podatak)

Ulica, objekt, bliža oznaka sjedišta (neobvezan podatak)

Kućni broj (neobvezan podatak)

Poštanski broj i naziv pošte (neobvezan podatak)

Adresa B

Mjesto stanovanja (neobvezan podatak)

Ulica, objekt, bliža oznaka stana (neobvezan podatak)

Kućni broj (neobvezan podatak)

Unosi se kućni broj iz promijenjene adrese B obveznika.

Poštanski broj i naziv pošte (neobvezan podatak)

Obavijest slati na adresu (neobvezan podatak)

Razoblje sezonskog obavljanja djelatnosti OD-DO (neobvezan podatak)

Mjesto (obvezan podatak)

Unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Posebnosti pri popunjavanju prijava za pomorce u međunarodnoj plovidbi

Registarski broj obveznika doprinosa - potrebno je upisati registarski broj dodijeljen osiguraniku iz članka 16. stavka 1. Zakona i članka 129. stavka 2., 3. i 7. PZ-a kao samostalnom obvezniku plaćanja doprinosa, a doprinos za obvezno osiguranje obračunava i naplaćuje Porezna uprava (isto i na tiskanici M-1P). Za osiguranika koji se prvi put prijavljuje na mirovinsko osiguranje u prijavi eM-11P ne popunjava se registarski broj, već ga dodjeljuje Zavod u postupku obrade e-prijave.

Osobni identifikacijski broj obveznika - potrebno je upisati:

Matični broj poslovnog subjekta - potrebno je upisati:

Općina sjedišta, odnosno prebivališta obveznika doprinosa - potrebno je:

Naziv obveznika doprinosa - potrebno je upisati ime i prezime pomorca.

Vrsta obveznika doprinosa - potrebno je odabrati:

Adresni podaci obveznika

Matični broj građana / Datum rođenja i spol - potrebno je upisati MBG ili datum rođenja i oznaku spola osiguranika pomorca.

Kategorija osiguranika - potrebno je odabrati kategoriju samostalni obveznik doprinosa.

Osobni broj osiguranika - prvu prijavu na mirovinsko osiguranje eM-1P ne popunjava obveznik, već ga dodjeljuje i unosi radnik Zavoda.

Osnova osiguranja - ovisno o osnovi prema kojoj se pomorca prijavljuje na mirovinsko osiguranje, iz padajućeg niza treba odabrati jednu od sljedećih opcija :

Zanimanje - potrebno je odabrati zanimanje pomorca prema NKZ-u, iz padajućeg izbornika prema rasporedu na radno mjesto iz ugovora o radu.

Beneficirani staž - iz padajućeg niza potrebno je odabrati podskupinu U PROMETU, a u sljedeći izbornik upisati tekst član posade i odabrati prikazanu opciju: član posade broda u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost i vrstu broda, 12/15.

Vrsta osnovice - iz padajućeg izbornika potrebno je odabrati jedno zanimanje iz Naredbe o mjesečnim osnovicama za obračun doprinosa za pomorce, ovisno o radnom mjestu na kojem osiguranik - član posade broda u međunarodnoj plovidbi radi , odnosno prema radnom mjestu na koje je raspoređen osiguranik, a koje je obvezno navedeno u ugovoru o radu.

E-mail obavijesti

E-mail obavijesti omogućuju lakše praćenje statusa obrade prijava. Obavijest o obrađenim prijavama - status (prihvaćena / odbijena) te ostali osnovni podaci o prijavi dostavljaju se e-mail porukom. PDF dokument ne šalje se mailom, već se preuzima iz online sustava e-prijava klikom na link u e-mailu. Obavijesti se šalju periodički - svakodnevno u 7, 10, 13 i 16 sati. Jedna obavijest može sadržavati informacije o više obrađenih prijava, odnosno o svim onima koje su obrađene u periodu između dva slanja obavijesti.

Verifikacija e-mail adrese

Verifikacija e-mail adrese preduvjet je za slanje e-mail obavijesti. Na glavnom izborniku kliknite na ikonu za ažuriranje korisničkih kontakt podataka: img

U prozoru koji se otvori možete ažurirati svoje korisničke podatke, unesene kod registracije: img

Za verifikaciju je bitna adresa unesena u polje "E-mail". Možete ostaviti postojeću ili upisati novu. E-mail adresa mora se verificirati nakon svake izmjene. Verifikacija se pokreće klikom na gumb "Verifikacija e-mail adrese". Sustav će na naznačenu adresu poslati e-mail poruku s verifikacijskim linkom na koji je potrebno kliknuti. E-mail se šalje s adrese lana-noreply@mirovinsko.hr. Verifikacijska poruka trebala bi stići kroz nekoliko minuta. Ukoliko se to ne dogodi, molimo provjerite je li slučajno završila među neželjenom poštom (spam).

Napomena: više korisnika/korisnica sustava (dakle osoba) može navesti istu e-mail adresu, npr. hzmo-prijave@tvrtka.hr. Bez obzira što se radi o istoj adresi, svaki od korisnika/korisnica mora provesti verifikaciju za svoj korisnički račun. Nakon uspješno provedene verifikacije sustav će prikazati da je adresa verificirana te da je opcija slanja e-mail obavijesti o obrađenim prijavama automatski uključena za sve nove prijave: img

Automatsko uključivanje opcije slanja obavijesti kod novih prijava možete na ovom mjestu isključiti i ponovno uključiti po želji.

Unos e-prijava

Za sve korisnike/korisnice s verificiranom e-mail adresom uz svaki obrazac prijave prikazuje se opcija slanja obavijesti o statusu obrade prijave. Opcija se nalazi na dnu obrasca: img

Ako ste u prethodno opisanom obrascu za ažuriranje korisničkih kontakt podataka ostavili uključenu opciju "Slanje e-mail obavijesti o obrađenim prijavama", tada će kod unosa svake nove prijave ova opcija automatski biti uključena. Možete je, prema potrebi, isključiti za neke prijave. Vrijedi i obratno - ako je opcija "Slanje e-mail obavijesti o obrađenim prijavama" isključena na obrascu za ažuriranje korisničkih kontakt podataka, kod novih prijava ova opcija neće biti automatski uključena, već ćete je morati ručno uključiti za one prijave za koje želite primiti e-mail obavijest.

Slanje obavijesti

E-mail obavijesti šalju se u 7, 10, 13 i 16 sati. Uz osnovne podatke o prijavi, obavijest sadrži linkove za preuzimanje PDF obrasca prijave kod prihvaćenih prijava, odnosno linkove za pregled razloga odbijanja kod odbijenih prijava.

Potpisivanje prijava

img

Nakon ispunjavanja prijavu je potrebno potpisati naprednim elektroničkim potpisom.

Napredni elektronički potpis je u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu. Jamči autentičnost, cjelovitost i izvornost te priskrbljuje i neporecivost zamjenjujući u cijelosti vlastoručni potpis ili vlastoručni potpis i otisak pečata.

Nakon potpisivanja prijave istu je moguće opozvati unutar 5 minuta od potpisivanja. Nakon proteka tog vremena prijava će biti poslana i kao takva će biti vidljiva operateru u Zavodu.

Prijavu možete potpisati i poslati do 7 dana unaprijed. Primjerice, ukoliko radnika zapošljavate 25.01., prijavu možete popuniti, potpisati i poslati 20.01. Odmah po slanju (a nakon isteka vremena za opoziv), dobit ćete mogućnost preuzimanja PDF potvrde kao dokaza da je vaša prijava uredno zaprimljena u Zavodu. Takva prijava biti će vidljiva operaterima u Zavodu tek 25.01. (na dan kada počinje svojstvo osiguranika) i biti će obrađena unutar 3 dana.

Ukoliko se potpisuje jedna prijava, s desne strane modula za potpisivanje mogu se još jednom pogledati i provjeriti podaci koji se potpisuju.

Ukoliko se radi o grupnom potpisivanju prijava, s desne strane modula za potpisivanje prikazat će se broj prijava koje se potpisuju. Ako neke od odabranih prijava nije moguće potpisati na ovom mjestu bit će vidljiv i broj prijava koje neće biti potpisane. Klikom na ikonu img koja se nalazi pored poruke o broju prijava koje neće biti potpisane možete pogledati koje prijave neće biti potpisane i koji su razlozi nemogućnosti potpisivanja.

Važeća politika potpisa sukladno kojoj se vrši potpisivanje također je dostupna za pregled (PDF) i može se preuzeti klikom na link s desne strane modula za potpisivanje. Sažetak važeće politike potpisa potpisuje se zajedno s ostalim podacima iz prijave.

img - Klikom na “Potpiši” prijava (ili više njih) će biti potpisana.

img - Klikom na “Odustani” prijava (ili više njih) neće biti potpisana i bit ćete preusmjereni na pregled prijava.

img - Klikom na ovu ikonu možete se vratiti nazad na ažuriranje prijave (ikona nije vidljiva u slučaju grupnog potpisivanja prijava)

Nakon uspješno provedenog potpisivanja unutar modula za potpisivanje prikazat će se poruka o broju uspješno/neuspješno potpisanih prijava. Nakon nekoliko sekundi sustav će vas automatski preusmjeriti na pregled prijava.

!!! Prilikom svake inicijalizacije modula za potpisivanje prikazat će se poruka “Do you want to run this application?” koja od vas traži dozvolu da modul pristupi vašem kriptografskom uređaju. Za potvrdu dovoljno je kliknuti “Run”. Ukoliko ne želite da vam se poruka prikazuje svaki puta kada pokrećete modul za potpisivanje, prije nego što kliknite na “Run” označite opciju “Do not show this again for apps from the publisher and location above”.

img

Ova poruka se neće prikazati u preglednicima koji koriste modul za elektronički potpis bez Java dodatka (Google chrome >= 45 ….)

Rad s više kriptografskih uređaja

Modul za potpisivanje podržava rad s više istovremeno uključenih kriptografskih uređaja. Ukoliko istovremeno imate uključenih više kriptografskih uređaja na popisu uređaja i certifikata će se prikazati podaci o svim uređajima, ali potpisivanje ćete moći vršiti samo s uređajem na kojem se nalazi certifikat s kojim ste prijavljeni u sustav. Ukoliko želite potpisivanje izvršiti s drugim uređajem najprije se morate odjaviti iz sustava i ponoviti prijavu s drugim uređajem.

Imate problema s potpisivanjem prijava? Pogledajte ovdje.

Uvoz podataka

Korisnici imaju mogućnost uvoza podataka iz vlastitih kadrovskih evidencija. Podaci moraju biti pripremljeni sukladno zadanoj specifikaciji. Uspješnim uvozom podataka kreiraju se nove prijave u sustavu koje je potrebno još dodatno potpisati naprednim elektroničkim potpisom i poslati na obradu.

Kopiranje XML datoteke

img

Klikom na ikonu za odabir datoteke otvara se preglednik datoteka na vašem računalu. Pronađite i odaberite XML datoteku koju ste prethodno generirali kroz vašu aplikaciju za kadrovsku evidenciju. Kliknite na gumb “Kopiraj XML datoteku” kako biste započeli proces obrade datoteke.

Jedna datoteka istovremeno smije sadržavati samo podatke o osiguranicima za jednog obveznika. Prije kopiranja datoteke, unutar aplikacije morate odabrati ovlaštenje/obveznika za kojeg radite uvoz podataka. U slučaju prijave pomoraca unutar datoteke mogu se nalaziti podaci o različitim osiguranicima koji su ujedno i obveznici doprinosa (uvoz datoteke se radi pod ovlaštenjem obveznika koji vrši prijavu pomoraca - Ministarstvo, lučka kapetanija…)

Testiranje XML datoteke

Ako samo želite testno provesti datoteku označite opciju “Testiranje XML datoteke”. U tom slučaju, podaci će proći kroz sva validacijska pravila, ali se neće snimiti u bazu. Na taj način možete u svakom trenutku testirati vašu XML datoteku s podacima za generiranje prijava.

img

Rezultat obrade

Svaka prijava unutar XML datoteke izvodi se kao zasebna transakcija što znači da se prijave s greškom neće provesti, ali to neće utjecati na provedbu ostalih ispravnih prijava. Rezultat obrade može biti da sve prijave iz XML datoteke budu uspješno provedene, ali i da jedan dio prijava ne bude proveden zbog grešaka koje će biti jasno prikazane po završetku obrade. Prikaz grešaka sadrži dovoljno podataka kako bi korisnik mogao detektirati o kojim se greškama radi i na koju se prijavu unutar XML datoteke greške odnose.

Sve prijave su uspješno kopirane u sustav

img

Greška prilikom inicijalne validacije XML datoteke. Prijave nisu kopirane u sustav

img

Dio prijava nije kopiran u sustav

img

Ukoliko neke prijave nisu provedene, nemojte ponovo kopirati istu datoteku. U slučaju greške, dio prijava koje nisu prošle možete ručno unijeti kroz sustav (ako se radi o manjem broju prijava) ili možete u svojoj kadrovskoj evidenciji napraviti korekcije te generirati novu XML datoteku koja će sadržavati prijave koje nisu bile uspješno kopirane. U slučaju kopiranja datoteke istog sadržaja, sustav će vas o tome obavijestiti i neće vam dopustiti ponovno kopiranje takve datoteke.

Opoziv uvezenih prijava

Nakon uspješnog uvoza podataka imate mogućnost opoziva uvezenih prijava. Na popisu vaših realiziranih uvoza možete odabrati akciju opoziva. Time će biti opozvane sve prijave koje su uvezene kroz konkretnu akciju uvoza podataka i koje u tom trenutku još nisu obrađene od strane djelatnika Zavoda.

Osnovne informacije o datoteci za uvoz

Osnovna struktura datoteke za uvoz
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<obrasci xmlns="http://lana.mirovinsko.hr/xml-import">
  <em1p>...</em1p>
  <em2p>...</em2p>
  <em3p>...</em3p>
  <emsez>...</emsez>
  <em11p>...</em11p>
  <em12p>...</em12p>
  <em13p>...</em13p>
</obrasci>

Kod eM-3P obrasca moguće je istovremeno napraviti samo jednu promjenu podatka o osiguraniku/ici. Za svaku pojedinačnu promjenu mora se uspostaviti posebna prijava o promjeni podataka eM-3P. Više o tome možete pročitati ovdje.

Prilikom popunjavanja prijave za pomorce obratiti pažnju da je vrijednost atributa “Naziv obveznika doprinosa” ime i prezime pomorca, a ne naziv pravne osobe koja vrši prijavu. Više o posebnostima popunjavanja prijava za pomorce u međunarodnoj plovidbi možete pročitati ovdje

Pogledajte i detalje vezane uz popunjavanje ostalih obrazaca/prijava:

XML sheme, primjeri i šifrarnici

img Preuzmite ZIP datoteku s XML primjerom, XML shemama i šifrarnicima

XML sheme

XML sheme omogućuju definiranje ograničenja nad strukturom XML dokumenata i tipovima podataka koje sadržavaju. XML sheme možete koristiti za automatsko generiranje ispravnih XML dokumenata, kao i za inicijalnu validaciju XML strukture vaših datoteka. Naziv osnovne XML sheme je:obrasci.xsd.

XML primjer

Primjer XML datoteke kakvu je potrebno generirati da bi se podaci uspješno uvezli u sustav. Podaci iz primjera prolaze sva validacijska pravila. Datoteku možete koristiti kao referentnu točku prilikom kreiranja vlastitih XML datoteka.

Šifrarnici

Popis svih aktualnih šifrarnika koje možete ugraditi u svoju aplikaciju kako biste što jednostavnije mogli generirati XML datoteke. Šifrarnici se nalaze unutar CSV datoteka i sadrže dva podatka (ID i opis).

Ažuriranje XML shema, primjera i šifrarnika

Svaka XML shema i svaki šifrarnik imaju oznaku aktualne verzije. Prilikom izmjene pojedine XML sheme ili šifrarnika mijenja se verzija te iste XML sheme ili šifrarnika i objavljuje se nova ZIP datoteka. Obavijest o novoj datoteci biti će poslana interno kroz sustav svim korisnicima. Svaka ZIP datoteka sadrži kompletan pregled izmjena s detaljima što se točno mijenjalo unutar pojedine XML sheme ili šifrarnika.

Pregled prijava

Pregled prijava korisniku omogućuje uvid u sve kreirane prijave bilo da se radi o potpisanim i poslanim prijavama ili prijavama spremljenim za kasniju provedbu.

Pregled se sastoji se od sedam kartica (tabova). Klikom na karticu/naziv/vrstu obrasca otvara se tablični prikaz s osnovnim podacima o prijavama.

Poslane (zaprimljene) i obrađene (prihvaćene i odbijene) prijave starije od 30 dana dostupne su kroz modul “Moja arhiva”. Klikom na ikonu img otvara se modul “Moja arhiva”.

img

Filtriranje podataka prijava

Sve podatke u pregledu prijava moguće je precizno filtrirati prema određenoj vrsti podatka klikom na ikonu img.

Klikom na određenu ikonu izvršava se sljedeća akcija:

img - Prikazuju se samo obrađene prijave

img - Prikazuju se samo odbijene prijave

img - Prikazuju se sve nepotpisane prijave

img - Prikazuju se sve uklonjene prijave

img - Otvara se novi prozor s ručnim odabirom filtra (mogućnost kombiniranja više filtra u jedan)

img - Poništavanje svih prethodno odabranih filtra

Grupno potpisivanje prijava

Pored ikone za filtriranje prikaza prijava nalazi se ikona za grupno potpisivanje prijava img i ikona označi / odznači sve prijave img/img .

Klikom na ikonu img pokreće se proces potpisivanja svih odabranih (označenih) prijava. Klikom na ikonu img/img sve se nepotpisane prijave označuju / odznačuju ovisno o prethodnom stanju.

Vrsta obrasca i broj zapisa

U lijevom se uglu nalazi naziv odabrane vrste obrasca i ukupan broj zapisa. Maksimalno je 50 zapisa po stranici.

Tablice - Podaci

Set podataka između tablica eM-11P, eM-12P, eM-13P i eM-1P, eM-2P, eM-3P, eM-SEZ se razlikuje, no status i akcije su im zajedničke.

Akcije nad obrascima

Svaki obrazac ima niz mogućnosti tj. akcija koje se mogu pozvati nad njim. Pojedina akcija ovisi o statusu obrasca.

Akcije prema statusima

Kod svih prijava koje su odbijene stupac sa statusom označen je crvenom bojom.

Kod svih prijava koje su prihvaćene stupac sa statusom označen je zelenom bojom.

Sve uklonjene prijave moguće je filtrirati i vratiti na pregled klikom na ikonu img.

Uspostava opozvane e-prijave

Prijava koju je korisnik opozvao i koja mu je vidljiva na pregledu prijava, iz statusa primljena vraća se u status nepotpisana kao da ju korisnik nije potpisao i poslao u sustav Zavoda. Pritiskom na ikonu za ažuriranje prijave korisniku se otvara aplikacija za ponovno popunjavanje e-prijave koju je opozvao. Nakon ponovnog popunjavanja podataka u e-prijavi treba ponoviti postupak potpisivanja i slanja e-prijave u sustav.

img

Opoziv e-prijave eM-1P i eM-2P moguć je do dana početka/prestanka svojstva osiguranika/ice. Prijavu eM-1P i eM-2P koja je uspostavljena na dan stjecanja/prestanka svojstva osiguranika/ice moguće je opozvati kao i ostale prijave (eM-3P, eM-11P, eM-12P i eM-13P i eM-SEZ ) samo u roku od deset minuta od slanja e-prijave u sustav lana mirovinsko.

Verifikacija prijava

Verifikacija prijava korisniku(osiguraniku) omogućava provjeru vjerodostojnosti dobivene potvrde od strane poslodavca(obveznika).

Vrste verifikacija potvrde i elektroničke javne isprave:

Verifikacija potvrde u elektroničkom obliku (PDF potvrda)

Za podešavanje i detaljan opis verifikacije PDF potvrde kliknite ovdje.

Verifikacija ispisane potvrde

Verificiranje dokumenta ovom metodom zahtjeva mogućnost mobilnoga telefona/čitača da skenira QR kod, softversku podršku za QR kod i pristup internetu.

Navedeni QR kod nalazi se na PDF potvrdi i potrebno ga je skenirati i otvoriti stranicu koju uređaj ponudi korisniku.

Nakon otvaranja stranice korisniku se prikazuju svi podaci koje je poslodavac(obveznik) unio prilikom kreiranja prijave, koje osiguranik potom može usporediti sa podacima na papirnatoj potvrdi i utvrditi nepravilnosti ukoliko neki podaci nisu vjerodostojni.

img

Verifikacija datoteke s podacima

Verifikacija datoteke s podacima o obradi / prihvaćanju obrasca u formi elektroničke javne isprave vrši se pomoću javno dostupnog validatora na adresi: https://lana.mirovinsko.hr/prijave_verifikacija/elektronicka_prijava gdje je potrebno kopirati ZIP datoteku i pokrenuti proces validacije.

img

Ukoliko su svi podaci verificirani uspješno korisniku se pokazuje sljedeći ekran:

img