Popunjavanje prijava

Obrazac eM-1p

Prijava o početku osiguranja eM-1P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi. (Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

 • odabire se naziv nadležne područne službe Zavoda iz padajućeg niza.

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se registarski broj obveznika pod kojim je obveznik doprinosa upisan u registar Zavoda u matičnoj evidenciji pri uspostavi i zaprimanju prijave o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanica M-11P. Obilježje obvezno popunjava obveznik doprinosa. U slučaju kada se prvi put prijavljuje obveznik i osiguranik potrebno je prvo uspostaviti prijavu eM-11P i pričekati da prijava obveznika bude obrađena u Zavodu s dodijeljenim registarskim brojem obveznika . Dodijeljeni registarski broj obveznika iz prijave eM-11P potrebno je upisati u prijavu eM-1P.

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika koji prijavljuje osiguranik/ica na mirovinsko osiguranje prijavom o početku osiguranja M-1P i koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda, prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanicom M-11P. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u posljednja četiri mjesta za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv i sjedište obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se naziv i sjedište obveznika doprinosa (pravne osobe, podružnice, fizičke osobe ili drugog podnositelja prijave). Pod nazivom obveznika doprinosa podrazumijeva se naziv tvrtke (pravne ili fizičke osobe). Ako pravna osoba ima osnovane podružnice, tada se unosi naziv podružnice. Za osiguranike/ice samostalne obveznike doprinosa za mirovinsko osiguranje, uz naziv tvrtke – djelatnosti, unosi se prezime i ime osiguranika/ice.

OIB osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • unosi se osobni identifikacijski broj osiguranika/ice koji se prijavljuje na mirovinsko osiguranje.

Kategorija osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • u predviđeno mjesto na prijavi potrebno je, ovisno o kategoriji osiguranika/ice odabrati obilježje: Radnik/ica kod pravne osobe, radnik/ica kod samostalnog obveznika doprinosa ili poljoprivrednik/ica.

Osobni broj osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • unosi se osobni broj osiguranika/ice koji je dodijelio nadležni Odjel matične evidencije Zavoda. Obvezno popunjava obveznik, osim u slučajevima kada osiguranik/ica prvi put ulazi u sustav mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i u tom slučaju radnik Zavoda dodjeljuje osobni broj i unosi ga u aplikaciju prijave.

Datum rođenja i spol (obavezan podatak)

 • unosi se datum rođenja osiguranika/ice i obavezno treba odabrati oznaku spola osiguranika/ice: Muško, odnosno Žensko.

Ime i prezime osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • u predviđeno mjesto unosi se ime i prezime osiguranika/ice za kojeg se uspostavlja prijava osiguranja, prema podacima iz njegove osobne iskaznice.

Općina mjesta rada - prebivališta (obavezan podatak)

 • unosi/odabire se odgovarajuća općina mjesta rada / prebivališta. Unosom prva tri slova općine pojavljuje se padajući izbornik iz kojeg je potrebno odabrati ponuđene općine.

Osnova osiguranja (obavezan podatak)

 • obveznik odabire jednu od osnove osiguranja iz padajućeg niza na obrascu. Odabir je moguć, ako je prethodno odabrana kategorija osiguranika/ice.

Datum stjecanja svojstva osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • Odabire se ili unosi datum s kojim se osobi priznaje svojstvo osiguranika/ice, tj. datum zaposlenja, odnosno odgovarajući datum stupanja u osiguranje.

Radno vrijeme osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • za osiguranike/ice zaposlene kod poslodavca pravne osobe ili samostalnog obveznika doprinosa treba odabrati prosječno dnevno radno vrijeme osiguranika/ice, ako osiguranik/ica radi puno radno vrijeme (npr. odabrati 8 sati iz prvog padajućeg izbornika). Ako osiguranik/ica radi s nepunim radnim vremenom, odabire se stvarno radno vrijeme osiguranika/ice (npr. 1,2,3,4 ili više sati iz prvog padajućeg izbornika) i ukoliko je potrebno odabrati minute tj., odabirati vrijednost (u minutama) iz drugog padajućeg izbornika. Za korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, treba odabrati stvarno radno vrijeme radnika.

Evidentira se dnevno radno vrijeme osiguranika/ice. Dnevno radno vrijeme računa se na način da se tjedno radno vrijeme osiguranika/ice podijeli s 5.

Primjer 1: Ako je ugovor o radu zaključen na 40 sati rada tjedno, sate treba podijeliti s 5 (40/5=8). Iznos od 8 sati je dnevno radno vrijeme koje treba odabrati.

Primjer 2: Ako je ugovor o radu zaključen na jedan sat tjedno, sate treba podijeliti s 5 što iznosi 0,2 sata dnevno, odnosno 12 minuta dnevno(60*0.2 = 12). Broj sati se ne popunjava, a u obilježju 'minute' treba odabrati 12m.

Primjer 3: Ako je ugovor o radu zaključen na 34 sati tjedno, sate treba podijeliti s 5 što iznosi 6,8 sati dnevno, odnosno 6 sati i 48 minuta dnevno(60*0.8 = 48). U obilježju 'sati' treba odabrati 6, a u obilježju 'minute' treba odabrati 48m.

Zanimanje (obavezan podatak)

 • unosi/odabire se naziv zanimanja radnika/ice prema rasporedu na radno mjesto iz ugovora o radu (npr. “DIPLOMIRANI EKONOMIST”), odnosno za osobe izvan radnog odnosa prema poslovima koje su obavljali neposredno prije prestanka radnog odnosa. Nakon unosa prva tri slova (npr. “DIPL”) korisniku su ponuđena sva filtrirana zanimanja prema nacionalnoj klasifikaciji zanimanja iz kojeg je potrebno odabrati određeno zanimanje. Ukoliko određeno zanimanje ne postoji, odabire se ono najbliže.

Opis radnog mjesta (neobavezan podatak)

 • upisuje se pobliže određenje zanimanja sukladno Ugovoru o radu ukoliko radno mjesto ne postoji na predefiniranom popisu zanimanja.

Stvarna stručna sprema/vrsta i razina obrazovanja (obvezan podatak)

 • odabire se stvarna stručna sprema/vrsta i razina obrazovanja iz padajućeg niza na obrascu (npr. VSS - visoka stručna sprema).

Potrebna stručna sprema/vrsta i razina obrazovanja (obvezan podatak)

 • odabire se potrebna stručna sprema/vrsta i razina obrazovanja iz padajućeg niza na obrascu (opća i stručna znanja, praktične vještine i druga svojstva koja treba imati radnik da bi mogao uspješno obavljati djelatnost kojom se bavi poslodavac).

Korisnik/ica mirovine u osiguranju (obavezan podatak)

Iz padajućeg izbornika treba odabrati:

 • oznaku NE kada osiguraniku/ici nije priznato pravo na mirovinu.
 • za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad treba odabrati navedenu opciju.
 • za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili starosnu mirovinu ostvarenu prema posebnim propisima (Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba i Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja), te starosnu mirovinu ostvarenu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji nastave raditi, odnosno koji se tijekom korištenja prava zaposle treba odabrati navedenu opciju.
 • za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomične nesposobnosti za rad treba odabrati navedenu opciju.
 • za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad kao hrvatskom branitelju prema članku 37. stavku 4. i 5. ZOHBDR treba odabrati navedenu opciju.
 • za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na obiteljsku mirovinu koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice radnog vremena treba odabrati navedenu opciju.

Status osobe s invaliditetom

Iz padajućeg izbornika treba odabrati:

 • oznaku NE za osiguranika/icu kojem/joj nije priznat status HRVI ili osobe s invaliditetom.
 • za osiguranika/icu kojem/joj je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, treba odabrati navedenu opciju.
 • za osiguranika/icu kojem/joj je rješenjem Zavoda priznat status osobe s invaliditetom i kojem/joj se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem treba odabrati navedenu opciju.
 • Za osiguranika/icu kojem/joj je rješenjem nadležnog tijela vještačenja priznat status osobe s invaliditetom treba odabrati navedenu opciju.

Vrsta osnovice

 • obilježje se popunjava samo za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi iz članka 128. Pomorskog zakonika. Obilježje vrsta osnovice se prikazuje samo ako je odabrana osnova osiguranja pomorca iz članka 128. Pomorskog zakonika. Potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati jedno od zanimanja ovisno o radnom mjestu na kojem osiguranik - član posade broda u međunarodnoj plovidbi radi , odnosno prema radnom mjestu na koji je raspoređen osiguranik, a koje je obvezno navedeno u ugovoru o radu.

Radno mjesto, zanimanje i osiguranici osobe s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (obavezan podatak)

Obvezno odabrati oznaku DA ili NE.

Ako je odabrana oznaka DA obvezan je odabir naziva radnog mjesta, zanimanja ili statusa osobe s invaliditetom osobama kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

Radno mjesto odabire se tako da se iz prvog padajućeg izbornika odabire kategorija radnog mjesta, dok se iz drugog padajućeg izbornika odabire radno mjesto (pored naziva u zagradama, navedeno je uvećanje radnog staža na osnovi jedne godine tj. 12 mjeseci).

Ugovor o radu sklopljen na (obavezan podatak)

 • obavezan je odabir jedne od ponuđenih opcija, ovisno je li ugovor o radu sklopljen na neodređeno ili određeno vrijeme i je li ugovor o radu sklopljen s punim ili nepunim radnim vremenom, osim za osiguranike koji u osiguranje ne ulaze na temelju sklopljenog ugovora o radu (npr. bolovanje nakon prestanka radnog odnosa). Ne upisuje se za osnovu osiguranja “Roditelj njegovatelj” i kategoriju osiguranika pravne osobe.

Kroz ovo obilježje odabirom ponuđene opcije iz padajućeg izbornika prijavljuju se osiguranici koji rade:

- NA SEZONSKIM POSLOVIMA za koje se prema članku 2. stavku 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („NN“, br. 44/14.), u ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavaca (pravnih i fizičkih osoba) na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova s punim ili nepunim radnim vremenom.

- NA TZV. DODATNOM RADU prema članku 18.a. i b. Zakona o radu („NN“ br. 151/22), odnosno rade u punom radnom vremenu i sklopili su ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno (što iznosi najviše 1,6 sati dnevno, te je odabirom navedene opcije potrebno u obilježje radno vrijeme unijeti dnevno radno vrijeme u najdužem trajanju od jedan sat i 36 minuta.

Mjesto (obavezan podatak)

 • unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

 • obvezna dokumentacija pri dostavi obrasca e-prijava propisana je Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Detaljni pregled obvezne dokumentacije moguće je otvoriti na pritiskom na poveznicu “Obavezna dokumentacija” na formi popunjavanja obrasca.

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu1) ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

img

Obrazac eM-2p

Prijava o prestanku osiguranja eM-2P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

 • odabire se naziv nadležne područne službe Zavoda iz padajućeg niza.

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se registarski broj obveznika pod kojim je obveznik doprinosa upisan u registar Zavoda u matičnoj evidenciji pri uspostavi i zaprimanju prijave o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanica M-11P.

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika koji prijavljuje osiguranik/ica na mirovinsko osiguranje prijavom o početku osiguranja M-1P i koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda, prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanicom M-11P. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u posljednja četiri mjesta za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv i sjedište obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se naziv i sjedište obveznika doprinosa (pravne osobe, podružnice, fizičke osobe ili drugog podnositelja prijave). Pod nazivom obveznika doprinosa podrazumijeva se naziv tvrtke (pravne ili fizičke osobe). Ako pravna osoba ima osnovane podružnice, tada se unosi naziv podružnice. Za osiguranike/ice samostalne obveznike doprinosa za mirovinsko osiguranje, uz naziv tvrtke – djelatnosti, unosi se prezime i ime osiguranika/ice.

OIB osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • unosi se osobni identifikacijski broj osiguranika/ice koji se prijavljuje na mirovinsko osiguranje.

Kategorija osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • u predviđeno mjesto na prijavi potrebno je, ovisno o kategoriji osiguranika/ice odabrati obilježje: Radnik/ica kod pravne osobe, radnik/ica kod samostalnog obveznika doprinosa ili poljoprivrednik/ica.

Osobni broj osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • unosi se osobni broj osiguranika/ice koji je dodijelio nadležni Odjel matične evidencije Zavoda. Obvezno popunjava obveznik, osim u slučajevima kada osiguranik/ica prvi put ulazi u sustav mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i u tom slučaju radnik Zavoda dodjeljuje osobni broj i unosi ga u aplikaciju prijave.

Datum rođenja i spol (obavezan podatak)

 • unosi se datum rođenja osiguranika/ice i obavezno treba odabrati oznaku spola osiguranika/ice: Muško, odnosno Žensko.

Datum stjecanja svojstva osiguranika (obvezan podatak)

 • unosi se datum stjecanja svojstva osiguranika iz prijave o početku osiguranja M-1P na koji se odnosi prestanak, promjena ili ispravak podataka ( iznimno datum početka rada na poslovima na kojima se računa beneficirani staž pri promjeni ili brisanju podatka).

Kada se za osiguranika uspostavlja promjena istog podatka više puta kod istog poslodavca, za koji se obvezno evidentira datum promjene, upisuje se datum pod kojim je evidentirana posljednja promjena u obilježju datum stjecanja svojstva iz prethodne prijave M-3P (a ne stvarni datum stjecanja svojstva iz prijave M-1P).

Navedeno se odnosi i na unos datuma stjecanja svojstva osiguranika kod uspostave prijave o prestanku osiguranja eM-2P kada je prethodno bila uspostavljena prijava o promjeni eM-3P kod evidentiranja promjene osnove osiguranja, promjene radnog vremena osiguranika, promjene ugovora o radu na određeno/neodređeno vrijeme. Npr. promjena radnog vremena s punog na nepuno, pa ponovno na puno radno vrijeme.

Ime i prezime osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • u predviđeno mjesto unosi se ime i prezime osiguranika/ice za kojeg se uspostavlja prijava osiguranja, prema podacima iz njegove osobne iskaznice.

Datum prestanka svojstva osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • unosi se dan, mjesec i godina s kojim osiguraniku prestaje svojstvo (otkaz ugovora o radu, sporazumni prestanak ugovora o radu).

Razlog prestanka svojstva osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • odabire se razlog prestanka osiguranja iz padajućeg niza na obrascu.

Mjesto (Obvezan podatak)

 • unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

 • obvezna dokumentacija pri dostavi obrasca e-prijava propisana je Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Detaljni pregled obvezne dokumentacije moguće je otvoriti na pritiskom na poveznicu “Obavezna dokumentacija” na formi popunjavanja obrasca.

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-SEZ

Prijava/Promjena o preračunatom trajanju stažana na sezonskim poslovima m-SEZ popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

 • odabire se naziv nadležne područne službe Zavoda iz padajućeg niza.

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se registarski broj obveznika pod kojim je obveznik doprinosa upisan u registar Zavoda u matičnoj evidenciji pri uspostavi i zaprimanju prijave o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanica M-11P.

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika koji prijavljuje osiguranik/ica na mirovinsko osiguranje prijavom o početku osiguranja M-1P i koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda, prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanicom M-11P. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u posljednja četiri mjesta za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv i sjedište obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se naziv i sjedište obveznika doprinosa (pravne osobe, podružnice, fizičke osobe ili drugog podnositelja prijave). Pod nazivom obveznika doprinosa podrazumijeva se naziv tvrtke (pravne ili fizičke osobe). Ako pravna osoba ima osnovane podružnice, tada se unosi naziv podružnice. Za osiguranike/ice samostalne obveznike doprinosa za mirovinsko osiguranje, uz naziv tvrtke – djelatnosti, unosi se prezime i ime osiguranika/ice.

OIB osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • unosi se osobni identifikacijski broj osiguranika/ice koji se prijavljuje na mirovinsko osiguranje.

Kategorija osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • u predviđeno mjesto na prijavi potrebno je, ovisno o kategoriji osiguranika/ice odabrati obilježje: Radnik/ica kod pravne osobe, radnik/ica kod samostalnog obveznika doprinosa ili poljoprivrednik/ica.

Osobni broj osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • unosi se osobni broj osiguranika/ice koji je dodijelio nadležni Odjel matične evidencije Zavoda. Obvezno popunjava obveznik, osim u slučajevima kada osiguranik/ica prvi put ulazi u sustav mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i u tom slučaju radnik Zavoda dodjeljuje osobni broj i unosi ga u aplikaciju prijave.

Datum rođenja i spol (obavezan podatak)

 • unosi se datum rođenja osiguranika/ice i obavezno treba odabrati oznaku spola osiguranika/ice: Muško, odnosno Žensko.

Ime i prezime osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • u predviđeno mjesto unosi se ime i prezime osiguranika/ice za kojeg se uspostavlja prijava osiguranja, prema podacima iz njegove osobne iskaznice.

Datum stjecanja svojstva osiguranika (obvezan podatak)

 • unosi se datum stjecanja svojstva osiguranika na koji se odnosi datum prestanka svojstva osiguranika.

Datum prestanka svojstva osiguranika/ice (obvezan podatak)

 • unosi se dan, mjesec i godina s kojim osiguraniku prestaje svojstvo (otkaz ugovora o radu, sporazumni prestanak ugovora o radu).

Preračunato ukupno trajanje staža (godina/mjesec/dan) (obvezan podatak)

 • ubilježava se trajanje staža osiguranja za prijavno/odjavno razdoblje zajedno s pribrojenim stažem osiguranja za vrijeme obavljanja sezonskih poslova. Obiljže se unosi u formatu GG/MM/DD.

Mjesto (Obvezan podatak)

 • unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

 • obvezna dokumentacija pri dostavi obrasca e-prijava propisana je Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Detaljni pregled obvezne dokumentacije moguće je otvoriti na klikom na poveznicu “Obavezna dokumentacija” na formi popunjavanja obrasca.

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-3p

Prijava o promjeni tijekom osiguranja eM-3P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Moguće je istovremeno napraviti samo jednu promjenu podatka o osiguraniku/ici. Za svaku pojedinačnu promjenu mora se uspostaviti posebna prijava o promjeni podataka eM-3P. Postoji iznimka ovog pravila kada je istovremeno potrebno popuniti obavezno dva podatka i to u sljedećim slučajevima:

 • kada se za osiguranika/icu iz kategorije “Samostalni obveznici” (osiguranici pomorci članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi iz članka 129. Pomorskog zakonika) mijenja obilježje “Zanimanje” obavezno treba biti popunjeno i obilježje “Vrsta osnovice” i datum promjene, odnosno obrnuto, ako se mijenja vrsta osnovice obavezno treba popuniti i obilježje “Zanimanje”.

Osim obveznih polja za unos, moguće je kombinirati navedena polja prilikom predaje prijave eM-3p (iznimke pravila popunjavanja samo jednog podatka):

 • polje ime i prezime.
 • polje polje radno vrijeme i ugovor o radu.
 • polje polje zanimanje i opis radnog mjesta.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Podaci koji se ne mijenjaju

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

 • odabire se naziv nadležne područne službe Zavoda iz padajućeg niza.

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se registarski broj obveznika pod kojim je obveznik doprinosa upisan u registar Zavoda u matičnoj evidenciji pri uspostavi i zaprimanju prijave o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanica M-11P.

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika koji prijavljuje osiguranik/ica na mirovinsko osiguranje prijavom o početku osiguranja M-1P i koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda, prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa, tiskanicom M-11P. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u posljednja četiri mjesta za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv i sjedište obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se naziv i sjedište obveznika doprinosa (pravne osobe, podružnice, fizičke osobe ili drugog podnositelja prijave). Pod nazivom obveznika doprinosa podrazumijeva se naziv tvrtke (pravne ili fizičke osobe). Ako pravna osoba ima osnovane podružnice, tada se unosi naziv podružnice. Za osiguranike/ice samostalne obveznike doprinosa za mirovinsko osiguranje, uz naziv tvrtke – djelatnosti, unosi se prezime i ime osiguranika/ice.

OIB osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • unosi se osobni identifikacijski broj osiguranika/ice koji se prijavljuje na mirovinsko osiguranje.

Kategorija osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • u predviđeno mjesto na prijavi potrebno je, ovisno o kategoriji osiguranika/ice odabrati obilježje: Radnik/ica kod pravne osobe, radnik/ica kod samostalnog obveznika doprinosa ili poljoprivrednik/ica.

Osobni broj osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • unosi se osobni broj osiguranika/ice koji je dodijelio nadležni Odjel matične evidencije Zavoda.

Datum rođenja i spol (obavezan podatak)

 • unosi se datum rođenja osiguranika/ice i obavezno treba odabrati oznaku spola osiguranika/ice: Muško, odnosno Žensko.

Datum stjecanja svojstva osiguranika/ice

 • unosi se datum promjene stjecanja svojstva osiguranika iz prijave o početku osiguranja M-1P na koji se odnosi prestanak, promjena ili ispravak podataka ( iznimno datum početka rada na poslovima na kojima se računa beneficirani staž pri promjeni ili brisanju podatka).

Kada se za osiguranika uspostavlja promjena istog podatka više puta kod istog poslodavca, za koji se obvezno evidentira datum promjene, upisuje se datum pod kojim je evidentirana posljednja promjena u obilježju datum stjecanja svojstva iz prethodne prijave M-3P (a ne stvarni datum stjecanja svojstva iz prijave M-1P).

Navedeno se odnosi i na unos datuma stjecanja svojstva osiguranika kod uspostave prijave o prestanku osiguranja eM-2P kada je prethodno bila uspostavljena prijava o promjeni eM-3P kod evidentiranja promjene osnove osiguranja, promjene radnog vremena osiguranika, promjene ugovora o radu na određeno/neodređeno vrijeme. Npr. promjena radnog vremena s punog na nepuno, pa ponovno na puno radno vrijeme.

Ime i prezime osiguranika/ice (obavezan podatak)

 • u predviđeno mjesto unosi se ime i prezime osiguranika/ice za kojeg se uspostavlja prijava osiguranja, prema podacima iz njegove osobne iskaznice.
Podaci koje se mijenjaju

Datum promjene

Unosi se datum (dan, mjesec i godina) priznanja ili promjene statusa. Obvezan je podatak ako se mijenja obilježje.

Općina mjesta rada - prebivališta (neobavezan podatak)

 • unosi/odabire se promjena odgovarajuće općine mjesta rada / prebivališta. Unosom prva tri slova općine pojavljuje se padajući izbornik iz kojeg je potrebno odabrati ponuđene općine.

Ime i prezime osiguranika/ice (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena ili ispravak imena i prezimena osiguranika/ice

Datum rođenja i spol (neobavezan podatak)

 • unosi se promjena ili ispravak datuma rođenja i oznake spola osiguranika.

Registarski broj obveznika doprinosa (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena ili ispravak registarskog broja obveznika pod kojim je osiguranik/ica prijavljen na mirovinsko osiguranje prijavom M-1P.

Osnova osiguranja (neobvezan podatak)

 • obveznik odabire jedan od osnova osiguranja iz padajućeg niza na obrascu ovisno o promjeni osnove osiguranja.

Datum stjecanja svojstva osiguranika/ice (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena datuma stjecanja svojstva osiguranika/ice tj. datuma zaposlenja, odnosno odgovarajućeg datuma stupanja u osiguranje.

Datum prestanka svojstva osiguranika/ice (neobvezan podatak)

 • unosi se datum (dan, mjesec i godina) promjene prestanka svojstva osiguranika/ice.

Brisanje datuma prestanka osiguranja (neobavezan podatak)

 • odabirom obilježja brisanje datuma prestanka osiguranja aktivira se osiguranje osiguranika za kojeg je prijavom eM-2P evidentiran datum prestanka osiguranja.

Razlog prestanka svojstva osiguranika/ice (neobvezan podatak)

 • odabire se promjena jednog od razloga prestanka svojstva osiguranika/ice.

Radno vrijeme osiguranika/ice (neobvezan podatak)

 • odabire se promjena dnevnoga radnog vremena osiguranika.

Za osiguranike/ice zaposlene kod poslodavca pravne osobe ili samostalnog obveznika doprinosa treba odabrati prosječno dnevno radno vrijeme osiguranika/ice, ako osiguranik/ica radi puno radno vrijeme (npr. odabrati 8 sati iz prvog padajućeg izbornika). Ako osiguranik/ica radi s nepunim radnim vremenom, odabire se stvarno radno vrijeme osiguranika/ice (npr. 1,2,3,4 ili više sati iz prvog padajućeg izbornika) i ukoliko je potrebno odabrati minute tj., odabirati vrijednost iz drugog padajućeg izbornika. Za korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, treba odabrati stvarno radno vrijeme radnika.

Evidentira se dnevno radno vrijeme osiguranika/ice. Dnevno radno vrijeme računa se na način da se tjedno radno vrijeme osiguranika/ice podijeli s 5.

Primjer 1: Ako je ugovor o radu zaključen na 40 sati rada tjedno, sate treba podijeliti s 5 (40/5=8). Iznos od 8 sati je dnevno radno vrijeme koje treba odabrati.

Primjer 2: Ako je ugovor o radu zaključen na jedan sat tjedno, sate treba podijeliti s 5 što iznosi 0,2 sata dnevno, odnosno 12 minuta dnevno(60*0.2 = 12). Broj sati se ne popunjava, a u obilježju 'minute' treba odabrati 12m.

Primjer 3: Ako je ugovor o radu zaključen na 34 sati tjedno, sate treba podijeliti s 5 što iznosi 6,8 sati dnevno, odnosno 6 sati i 48 minuta dnevno(60*0.8 = 48). U obilježju 'sati' treba odabrati 6, a u obilježju 'minute' treba odabrati 48m.

Zanimanje (neobvezan podatak)

 • unosi/odabire se promjena naziva zanimanja radnika/ice prema rasporedu na radno mjesto iz ugovora o radu (npr. “DIPLOMIRANI EKONOMIST”), odnosno za osobe izvan radnog odnosa prema poslovima koje su obavljali neposredno prije prestanka radnog odnosa. Nakon unosa prva tri slova (npr. “DIPL”) korisniku su ponuđena sva filtrirana zanimanja prema nacionalnoj klasifikaciji zanimanja iz kojeg je potrebno odabrati određeno zanimanje. Ukoliko određeno zanimanje ne postoji, odabire se ono najbliže.

Stvarna stručna sprema/vrsta i razina obrazovanja (neobvezan podatak)

 • odabire se promjena stvarne stručne spreme/vrste i razine obrazovanja iz padajućeg niza na obrascu (npr. VSS - visoka stručna sprema).

Potrebna stručna sprema/vrsta i razina obrazovanja (neobvezan podatak)

 • odabire se promjena potrebne stručne spreme/vrste i razine obrazovanja iz padajućeg niza na obrascu (opća i stručna znanja, praktične vještine i druga svojstva koja treba imati radnik da bi mogao uspješno obavljati djelatnost kojom se bavi poslodavac).

Korisnik/ica mirovine u osiguranju (neobavezan podatak)

 • iz padajućeg izbornika treba odabrati oznaku NE kada osiguraniku/ici nije priznato pravo na mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, starosnu mirovinu ili invalidsku mirovinu zbog djelomične nesposobnosti za rad. Za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad treba odabrati navedenu opciju. Za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na starosnu mirovinu i nastave raditi do polovice punog radnog vremena, odnosno koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice punog radnog vremena treba odabrati navedenu opciju. Za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomične nesposobnosti za rad treba odabrati navedenu opciju. Za osiguranike/ice kojima je rješenjem Zavoda priznato pravo na obiteljsku mirovinu koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice radnog vremena treba odabrati navedenu opciju.

Status osobe s invaliditetom (neobavezan podatak)

 • iz padajućeg izbornika treba odabrati jednu od ponuđenih opcija. Za osiguranika/icu kojem/joj nije priznat status HRVI , invalidne osobe ili osobe s invalidnošću odabire se NE. Za osiguranika/icu kojem/joj je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, treba odabrati navedenu opciju. Za osiguranika/icu kojem/joj je rješenjem Zavoda priznat status invalidne osobe, i kojem/joj se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, prema članku 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem treba odabrati navedenu opciju. Za osiguranika/icu kojem/joj je rješenjem nadležnog tijela vještačenja priznat status osobe s invalidnošću treba odabrati navedenu opciju.

Vrsta osnovice

 • obilježje se popunjava samo za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi iz članka 128. Pomorskog zakonika. Obilježje vrsta osnovice se prikazuje samo ako je odabrana osnova osiguranja pomorca iz članka 128. Pomorskog zakonika. Potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati jedno od zanimanja ovisno o radnom mjestu na kojem osiguranik - član posade broda u međunarodnoj plovidbi radi , odnosno prema radnom mjestu na koji je raspoređen osiguranik, a koje je obvezno navedeno u ugovoru o radu.

Radno mjesto, zanimanje i osiguranici invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (neobavezan podatak)

 • odabire se promjena obilježja osiguranika/ice kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Ako je odabrana oznaka DA obvezan je odabir naziva radnog mjesta zanimanja osobama kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, prema članku 4. do 24. i 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem i (“Narodne novine”, br. 115/18 i 34/21).

Radno mjesto odabire se tako da se iz prvog padajućeg izbornika odabire kategorija radnog mjesta, dok se iz drugog padajućeg izbornika odabire radno mjesto (pored naziva u zagradama, navedeno je uvećanje radnog staža na osnovi jedne godine tj. 12 mjeseci).

Ugovor o radu sklopljen na (neobavezan podatak)

 • odabire se promjena obilježja ugovor o radu sklopljen na

Odabire se ovisno je li ugovor o radu sklopljen na neodređeno ili određeno vrijeme i je li ugovor o radu sklopljen s punim ili nepunim radnim vremenom, osim za osiguranike koji u osiguranje ne ulaze na temelju sklopljenog ugovora o radu (npr. bolovanje nakon prestanka radnog odnosa).

Kroz ovo obilježje odabirom ponuđene opcije iz padajućeg izbornika prijavljuju se osiguranici koji rade:

- NA SEZONSKIM POSLOVIMA za koje se prema članku 2. stavku 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („NN“, br. 44/14.), u ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavaca (pravnih i fizičkih osoba) na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova s punim ili nepunim radnim vremenom.

- NA TZV. DODATNOM RADU prema članku 18.a. i b. Zakona o radu („NN“ br. 151/22), odnosno rade u punom radnom vremenu i sklopili su ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno (što iznosi najviše 1,6 sati dnevno, te je odabirom navedene opcije potrebno u obilježje radno vrijeme unijeti dnevno radno vrijeme u najdužem trajanju od jedan sat i 36 minuta.

Mjesto (obavezan podatak)

 • unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

 • obvezna dokumentacija pri dostavi obrasca e-prijava propisana je Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Detaljni pregled obvezne dokumentacije moguće je otvoriti na pritiskom na poveznicu “Obavezna dokumentacija” na formi popunjavanja obrasca.

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-11p

Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa eM-11P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Od 1.1.2018. podaci o nazivu, sjedištu poslodavca-adresi i NKD šifri djelatnosti, u svrhu pojednostavljenja popunjavanja e-prijave eM-11P, preuzimaju se iz odgovarajućih registara. Podaci se preuzimaju za sjedišta pravnih osoba i sjedišta obrta, za što je potrebno odabrati oznaku "DA" u obilježju "Sjedište obveznika" kod pristupnog lista ili brze registracije, dok je za poslovne jedinice i izdvojene pogone potrebno odabrati "NE".
Za pravne osobe preuzimanje se obavlja iz OIB sustava Ministarstva financija-Porezne uprave, a za obrte iz obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Podaci o datumu početka poslovanja obveznika doprinosa za obrte se preuzimaju prema datumu registracije obrta kao najranijem datumu od kada obrtnik može biti osiguran, dok se za pravne osobe preuzima datum osnivanja iz registra nadležnog trgovačkog suda evidentiran u OIB sustavu.
Preuzeti podaci se kod popunjavanja e-prijave eM-11P mogu ispraviti od strane obveznika.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Kategorija obveznika (obavezan podatak)

 • u predviđeno mjesto na prijavi potrebno je, ovisno o kategoriji obveznika odabrati obilježja: Pravna osoba, samostalni obveznik doprinosa i poljoprivrednik.

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

 • odabire se naziv nadležne područne službe Zavoda iz padajućeg niza.

OIB obveznika (obavezan podatak)

 • unosi se osobni identifikacijski broj obveznika doprinosa za kojeg se uspostavlja prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa eM-11P.

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku koji se nalazi na Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u mjesto za podbroj, unose se ništice. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS, insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta. Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji se od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Obveznik doprinosa tip (obavezan podatak)

Obvezan odabir jedne opcije:

 • obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje

 • obveznik registriran za zapošljavanje invalida

 • obveznik ima radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Ako obveznik nije registriran za zapošljavanje invalida i nema radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, odabire se opcija obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Općina sjedišta / prebivališta obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi/odabire se naziv općine sjedišta obveznika, odnosno poslovne jedinice obveznika doprinosa. Unosom prva tri slova općine pojavljuje se padajući izbornik iz kojeg je potrebno odabrati ponuđene općine. Općine su navedene u Zakonu o područjima županija, gradova i općina ,a iskazuju se prema registru prostornih jedinica Državnog zavoda za statistiku.

Naziv obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se naziv obveznika - pravne osobe, prema rješenju o upisu u odgovarajući registar, a za fizičke osobe ime i prezime uz naznaku djelatnosti, npr. samostalni privrednik.

Ako se radi o obvezniku za kojeg je strukovna organizacija preuzela uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje, uz ime i prezime treba upisati i naziv strukovne organizacije, npr. Zajednice umjetnika. Za trgovačka društva uz naziv je potrebno upisati ime i prezime ovlaštene osobe društva i to: za javno trgovačko društvo - bilo kojeg člana, za komanditno društvo - komanditara, za d.d. i d.o.o. - člana uprave ili nadzornog odbora, trgovca pojedinca, člana udruženja pri gospodarskom interesnom udruživanju.

Vrsta obveznika doprinosa (VOB) (obavezan podatak)

 • odabire se jedna vrsta od ponuđenih vrsta obveznika doprinosa. Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. Ovisi o odabranoj kategoriji obveznika.

Radno vrijeme poslodavca, mjesec i godina važenja (obavezan podatak)

 • unosi se tjedno radno vrijeme poslodavca, moguć je unos podatka o radnom vremenu obveznika na nepune sate npr. ako obveznik ima tjedno radno vrijeme od 38 sati i 30 minuta, tada se u prvo polje upiše brojka 38 ,a iz padajućeg izbornika odabere vrijednost od 30 minuta.

Mjesec i godina važenja - iz padajućih izbornika odabire se mjesec i godina.

Djelatnost prema NKD (obavezan podatak)

 • podatak o šifri NKD-a se upisuje prema obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz obilježja brojčana oznaka podrazreda (četveroznamenkasti broj). Klikom na ikonu moguće je pretražiti sve NKD šifre i nazive.

Datum početka poslovanja (obavezan podatak)

 • unosi se datum početka poslovanja obveznika iz rješenja o upisu u odgovarajući registar, npr. rješenja o upisu u sudski registar (ako poslodavac, pravna osoba, ima osnovane podružnice, tada iz rješenja o upisu podružnice u sudski registar), rješenja o upisu u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj ili izvatka iz te evidencije, rješenja o upisu u registar udruga, rješenja o upisu u sudski registar ustanova ili izvatka iz toga registra i dr. Za samostalne obveznike doprinosa unosi se datum početka osiguranja samostalnog obveznika doprinosa, odnosno datum početka osiguranja prvog radnika.

Datum rođenja i spol/ Porezni broj (neobavezan podatak)

 • za obveznike, prema Zakonu o trgovačkim društvima, treba upisati datum rođenja ovlaštene osobe društva (za javno trgovačko društvo bilo kojeg člana, za komanditno društvo-komanditara, za d.d. i d.o.o. člana uprave ili nadzornog odbora, trgovca pojedinca, člana udruženja pri gospodarskom interesnom udruživanju).

Za obveznike strana predstavništva, veleposlanstva, međunarodne organizacije upisuje se POREZNI BROJ veleposlanstva, stranog predstavništva, međunarodne organizacije, dodijeljen obvezniku od Porezne uprave.

Za samostalne obveznike doprinosa unosi se datum rođenja i spol samostalnog obveznika doprinosa koji prijavljuje osiguranike na mirovinsko osiguranje.

Adresa A

Sjedište obveznika doprinosa ili podružnice (obavezan podatak)

 • unosi se mjesto iz adrese sjedišta obveznika doprinosa iz rješenja o upisu obveznika u odgovarajući registar. Za samostalnog obveznika doprinosa koji sjedište nemaju evidentirano u odgovarajućim registrima, unosi se mjesto iz adrese prebivališta obveznika.

Ulica, objekt, bliža oznaka sjedišta (obavezan podatak)

 • unosi se naziv ulice iz adrese sjedišta obveznika doprinosa iz rješenja o upisu obveznika u odgovarajući registar. Pri upisu podataka za mjesta bez ulica, unosi se naziv mjesta i kućni broj.

Kućni broj (neobvezan podatak)

 • unosi se kućni broj iz adrese sjedišta obveznika

Poštanski broj i naziv pošte (obavezan podatak)

Unosi se šifra pošte i naziv pošte iz adrese sjedišta obveznika doprinosa.

Adresa B
 • ako obveznik ima kadrovsko-financijsku službu na adresi različitoj od adrese sjedišta u obilježje se unosi adresa kadrovsko-financijske službe obveznika, u protivnom adresa B mora biti identična adresi A.

Za društvo s ograničenom odgovornošću i komanditno društvo obvezno se unosi adresa prebivališta ovlaštene osobe društva.

Za obrtnike se unosi adresa prebivališta obrtnika.

Mjesto stanovanja (neobvezan podatak)

 • unosi se naziv mjesta iz adrese B obveznika.

Ulica, objekt, bliža oznaka stana (neobvezan podatak)

 • unosi se naziv ulice iz adrese B obveznika doprinosa. Pri upisu podataka za mjesta bez ulica unosi se naziv mjesta i kućni broj.

Kućni broj (neobvezan podatak)

 • unosi se kućni broj iz adrese B obveznika.

Poštanski broj i naziv pošte (neobvezan podatak)

 • unosi se šifra pošte i naziv pošte iz adrese B obveznika doprinosa.

Obavijest slati na (obavezan podatak)

 • odabrati jednu od ponuđenih opcija.

Razdoblje sezonskog obavljanja djelatnosti OD-DO (neobvezan podatak)

Razdoblje dan i mjesec OD i dan i mjesec DO odabiru obveznici koji, prema posebnim propisima (Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o turističkoj djelatnosti) obavljaju djelatnost u jednom dijelu godine. Unosi se razdoblje unutar godine u kojem se djelatnost obavlja. Moguće je upisati dva razdoblja sezone.

Mjesto (obavezan podatak)

Unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

 • obvezna dokumentacija pri dostavi obrasca e-prijava propisana je Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Detaljni pregled obvezne dokumentacije moguće je otvoriti na pritiskom na poveznicu “Obavezna dokumentacija” na formi popunjavanja obrasca.

img

Za poslodavce sa sjedištem u EU i EGP prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa M-11P/eM-11P popunjava se samo s podacima o OIB-u, nazivu, oznaci obveznika, gradu/općini sjedišta, vrsti obveznika doprinosa, pravnoj ili fizičkoj osobi i datumu početka poslovanja. U obilježje grad/općina sjedišta obveznika upisuje se grad/općina obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj zbog dodjele registarskog broja nadležne područne službe/ureda. U datum početka poslovanja obveznika upisuje se datum dodjele OIB-a poslodavcu u Poreznoj upravi. Ostali podaci o obvezniku ne popunjavaju se.

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-12p

Prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa eM-12P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Kategorija obveznika (obavezan podatak)

 • u predviđeno mjesto na prijavi potrebno je, ovisno o kategoriji obveznika odabrati obilježja: Pravna osoba, samostalni obveznik doprinosa i poljoprivrednik.

OIB obveznika (obavezan podatak)

 • unosi se osobni identifikacijski broj obveznika doprinosa za kojeg se uspostavlja prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa eM-12P.

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

 • odabire se naziv nadležne područne službe Zavoda iz padajućeg niza.

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se registarski broj obveznika doprinosa za koji se ubilježava prestanak poslovanja.

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku koji se nalazi na Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u mjesto za podbroj, unose se ništice. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS, insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta. Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji se od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se naziv obveznika doprinosa za kojeg se evidentira prestanak poslovanja.

Datum prestanka poslovanja (obvezan podatak)

 • unosi se datum prestanka poslovanja obveznika prema rješenju o brisanju iz sudskog registra, odnosno, ako obveznik ima podružnice prema rješenju o brisanju podružnice iz sudskog registra, te rješenja ili izvoda o brisanju iz drugih odgovarajućih evidencija ili registara.

Mjesto (obavezan podatak)

Unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

 • obvezna dokumentacija pri dostavi obrasca e-prijava propisana je Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Detaljni pregled obvezne dokumentacije moguće je otvoriti na pritiskom na poveznicu “Obavezna dokumentacija” na formi popunjavanja obrasca.

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Obrazac eM-13p

Prijava o promjeni podataka poslovanja obveznika doprinosa eM-13P popunjava se na način da obveznik u predviđena obilježja na prijavi u mjesto za odgovor odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza, odnosno unese odgovarajući podatak.

Sva polja koja zahtjevaju unos datuma, potrebno je popunjavati u formatu “dd.mm.gggg.” ili “ddmmgggg” ili “dd/mm/gggg” ili jednostavno odabrati datum iz ponuđenog kalendara.

Ukoliko podaci o obvezniku na samoj prijavi nisu automatski popunjeni, klikom na ikonu img možete ažurirati i pohraniti matične podatke o obvezniku. Tako spremljeni matični podaci koristit će se za automatsko popunjavanje informacija o obvezniku na svakoj prijavi.(Napomena: automatsko popunjavanje informacija o obvezniku nije omogućeno ako je obveznik registriran za podnošenje prijava za pomorce)

Kategorija obveznika (obavezan podatak)

 • u predviđeno mjesto na prijavi potrebno je, ovisno o kategoriji obveznika odabrati obilježja: Pravna osoba, samostalni obveznik doprinosa i poljoprivrednik.

OIB obveznika (obavezan podatak)

 • unosi se osobni identifikacijski broj obveznika doprinosa za kojeg se uspostavlja prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa eM-13P.

Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak)

 • odabire se naziv nadležne područne službe Zavoda iz padajućeg niza.

Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se registarski broj obveznika doprinosa za koji se ubilježava promjena podataka poslovanja.

Vrsta matičnoga broja i matični broj (Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Porezni broj obveznika)(obavezan podatak)

Vrsta matičnoga broja - odabire se obvezno jedan od ponuđenih podataka o obvezniku iz padajućeg niza u obrascu.

Matični broj - obvezno se unosi MBPS obveznika, osim za obveznike kojima Državni zavod za statistiku ne dodjeljuje MBPS u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, kada se unosi MBG obveznika, odnosno porezni broj obveznika (za strana predstavništva, veleposlanstva i međunarodne organizacije).

Unosi se matični broj poslovnog subjekta obveznika dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku koji se nalazi na Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj. Ako obveznik nema poslovne jedinice u mjesto za podbroj, unose se ništice. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS, insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta. Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji se od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Naziv obveznika doprinosa (obavezan podatak)

 • unosi se naziv obveznika - pravne osobe koji je evidentiran u matičnoj evidenciji Zavoda prijavom o početku poslovanja obveznika doprinosa - tiskanicom M-11P, a za kojeg se uspostavlja promjena u podacima. Za samostalnog obveznika doprinosa, unosi se ime i prezime obveznika / osiguranika.
Podaci koji se mijenjaju

U navedena obilježja unose se svi podaci o obvezniku koji se naknadno mijenjaju, ispravljaju ili dopunjuju, a prethodno su evidentirani ili ih je trebalo evidentirati u matičnu evidenciju Zavoda na propisanim prijavama za vođenje matične evidencije o obveznicima tiskanicama: M-11P, M-12P i M-13P.

Općina sjedišta / prebivališta obveznika doprinosa (neobvezan podatak)

 • unosi/odabire se općina promijenjenog sjedišta obveznika odnosno poslovne jedinice obveznika doprinosa. Unosom prva tri slova općine pojavljuje se padajući izbornik iz kojeg je potrebno odabrati ponuđene općine.

Matični broj poslovnog subjekta (MBPS) (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena matičnog broja poslovnog subjekta obveznika iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u dodijeljenog od Državnog zavoda za statistiku. MBPS se vodi na 8 mjesta za broj i 4 mjesta za podbroj.

Ako obveznik nema poslovne jedinice u mjesto za podbroj unose se nule. Ako obveznik ima poslovnu jedinicu u mjesto za podbroj unosi se podbroj koji je dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a koji se nalazi u dodatku o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta. Postojećim obveznicima s ubilježenim podatkom MBPS insertirana je znamenka 0 na prvom mjestu podbroja poslovne jedinice jer se podbroj vodi na 4 mjesta.

Za pravne se osobe MBPS unosi s vodećom znamenkom 0 - npr. broj 03839960001 ubilježava se kao 003839960001. Za obveznike-obrtnike matični broj obrta ima drugačiju strukturu, sastoji od 8 znamenaka i podbroja od četiri znamenke, a ubilježava se “matični broj obrta” s rješenja o upisu obrta u obrtni registar npr. 904268190000.

Obveznik doprinosa tip (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena evidentiranog podatka o obvezniku doprinosa: - obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje - obveznik registriran za zapošljavanje invalida - obveznik ima radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem Ako obveznik nije registriran za zapošljavanje invalida i nema radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, odabire se šifra obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Naziv obveznika doprinosa (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena naziva obveznika - pravne osobe prema rješenju o promjeni naziva obveznika u odgovarajućem registru ili promjena pogrešno evidentiranog naziva obveznika. Za samostalnog obveznika doprinosa unosi se promjena imena i prezimena obveznika / osiguranika uz naznaku djelatnosti, npr. obrtnik.

Pri promjeni naziva trgovačka društva uz naziv je potrebno upisati ime i prezime ovlaštene osobe društva i to: za javno trgovačko društvo - bilo kojeg člana, za komanditno društvo - komanditara, za d.d. i d.o.o. - člana uprave ili nadzornog odbora, trgovca pojedinca, člana udruženja pri gospodarskom interesnom udruživanju.

Vrsta obveznika doprinosa (VOB) (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena pravno-ustrojbenog oblika poslovnog subjekta obveznika iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku.

Radno vrijeme poslodavca, mjesec i godina važenja (neobavezan podatak)

 • unosi se promjena tjednog radnog vrijemena poslodavca, moguć je unos podatka o radnom vremenu obveznika na nepune sate npr. ako obveznik ima tjedno radno vrijeme od 38 sati i 30 minuta, tada se u prvo polje upiše brojka 38 ,a iz padajućeg izbornika odabere vrijednost od 30 minuta.

Mjesec i godina važenja - iz padajućih izbornika odabire se mjesec i godina.

Djelatnost prema NKD (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena podatka šifre NKD-a, prema obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (četveroznamenkasti broj iz obilježja brojčana oznaka podrazreda). Klikom na ikonu moguće je pretražiti sve NKD šifre i nazive.

Datum početka poslovanja (neobvezan podatak)

 • unosi se datum promjene početka poslovanja obveznika. Za samostalne obveznike doprinosa, unosi se datum promjene početka osiguranja samostalnog obveznika ili prvog radnika.

Datum prestanka poslovanja (neobvezan podatak)

 • unosi se datum promjene prestanka poslovanja obveznika.

Brisanje datuma prestanka poslovanja (neobavezan podatak)

 • odabirom obilježja brisanje datuma prestanka poslovanja aktivira se obveznik za kojeg je prijavom eM-12P evidentiran datum prestanka poslovanja.

Datum rođenja i spol/ Porezni broj (neobavezan podatak)

 • za obveznike, prema Zakonu o trgovačkim društvima, treba upisati datum rođenja ovlaštene osobe društva (za javno trgovačko društvo bilo kojeg člana, za komanditno društvo-komanditara, za d.d. i d.o.o. člana uprave ili nadzornog odbora, trgovca pojedinca, člana udruženja pri gospodarskom interesnom udruživanju).

Za obveznike strana predstavništva, veleposlanstva, međunarodne organizacije upisuje se POREZNI BROJ veleposlanstva, stranog predstavništva, međunarodne organizacije, dodijeljen obvezniku od Porezne uprave.

Za samostalne obveznike doprinosa unosi se datum rođenja i spol samostalnog obveznika doprinosa koji prijavljuje osiguranike na mirovinsko osiguranje.

Adresa A

Sjedište obveznika doprinosa ili podružnice (neobvezan podatak)

 • unosi se mjesto iz promijenjene adrese sjedišta obveznika doprinosa.

Ulica, objekt, bliža oznaka sjedišta (neobvezan podatak)

 • unosi se naziv ulice iz promijenjene adrese sjedišta obveznika doprinosa. Pri upisu podataka za mjesta bez ulica, unosi se naziv mjesta i kućni broj.

Kućni broj (neobvezan podatak)

 • unosi se kućni broj iz promijenjene adrese sjedišta obveznika.

Poštanski broj i naziv pošte (neobvezan podatak)

 • unosi se šifra pošte i naziv pošte iz promijenjene adrese sjedišta obveznika doprinosa.
Adresa B

Mjesto stanovanja (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena adrese B iz prijave M-11P.

Ulica, objekt, bliža oznaka stana (neobvezan podatak)

 • unosi se naziv ulice iz promijenjene adrese B obveznika doprinosa. Pri upisu podataka za mjesta bez ulica, unosi se naziv mjesta i kućni broj.

Kućni broj (neobvezan podatak)

Unosi se kućni broj iz promijenjene adrese B obveznika.

Poštanski broj i naziv pošte (neobvezan podatak)

 • unosi se promjena šifre pošte i promjena naziva pošte iz adrese B obveznika doprinosa.

Obavijest slati na adresu (neobvezan podatak)

 • odabire se ako postoji promjena podatka o adresi za kontaktiranje s obveznikom.

Razoblje sezonskog obavljanja djelatnosti OD-DO (neobvezan podatak)

 • unosi se razdoblje obavljanja sezonske djelatnosti obveznika dan i mjesec početka i dan i mjesec prestanka. Moguć je unos dvaju razdoblja sezonskog obavljanja djelatnosti.

Mjesto (obvezan podatak)

Unosi se mjesto popunjavanja prijave.

Kopiranje priloga (neobavezno)

 • obvezna dokumentacija pri dostavi obrasca e-prijava propisana je Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Detaljni pregled obvezne dokumentacije moguće je otvoriti na pritiskom na poveznicu “Obavezna dokumentacija” na formi popunjavanja obrasca.

img

Nakon popunjavanja podataka i njihove logičke kontrole, prijavu je moguće pohraniti za kasniju provedbu ili odmah potpisati i poslati na obradu u Zavod.

Prijavu koja je spremljena za kasniju provedbu moguće je kasnije zasebno potpisati i poslati ili grupno potpisati i poslati zajedno s ostalim nepotpisanim prijavama

img

Posebnosti pri popunjavanju prijava za pomorce u međunarodnoj plovidbi

Registarski broj obveznika doprinosa - potrebno je upisati registarski broj dodijeljen osiguraniku iz članka 16. stavka 1. Zakona i članka 129. stavka 2., 3. i 7. PZ-a kao samostalnom obvezniku plaćanja doprinosa, a doprinos za obvezno osiguranje obračunava i naplaćuje Porezna uprava (isto i na tiskanici M-1P). Za osiguranika koji se prvi put prijavljuje na mirovinsko osiguranje u prijavi eM-11P ne popunjava se registarski broj, već ga dodjeljuje Zavod u postupku obrade e-prijave.

Osobni identifikacijski broj obveznika - potrebno je upisati:

 • za osiguranike iz članka 16. stavka 1. Zakona i članka 129. stavka 2. i 7. PZ-a OIB dodijeljen poslodavcu domaćoj pravnoj osobi (isto i na tiskanici eM-1P)
 • za osiguranike iz članka 16. stavka 1. Zakona i članka 129. stavka 3. i 7. PZ-a OIB : 22874515170 dodijeljen Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka ( lučke kapetanije su prema ustrojstvenom modelu u njegovu sastavu) isto i na tiskanici eM-1P.

Matični broj poslovnog subjekta - potrebno je upisati:

 • matični broj poslovnog subjekta koji poslodavcu domaćoj pravnoj osobi dodjeljuje Državni zavod za statistiku za pomorca iz članka 16. stavka 1. Zakona i članka 129. stavka 2. i 7. PZ-a (isto i na tiskanici eM-1P)
 • matični broj: 032770970000 dodijeljen Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka ( lučke kapetanije su prema ustrojstvenom modelu u njegovu sastavu) koje prijavljuje pomorca iz članka 16. stavka 1. Zakona i članka 129. stavka 3.i 7. PZ-a (isto i na tiskanici eM-1P).

Općina sjedišta, odnosno prebivališta obveznika doprinosa - potrebno je:

 • odabrati općinu sjedišta poslodavca domaće pravne osobe, odnosno općinu sjedišta koja prijavljuje pomorca
 • odabrati općinu prebivališta osiguranika ako prijavu uspostavlja lučka kapetanija.

Naziv obveznika doprinosa - potrebno je upisati ime i prezime pomorca.

Vrsta obveznika doprinosa - potrebno je odabrati:

 • pomorci , članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, osigurani prema članku 129. Pomorskog zakonika ili
 • hrvatski pomorci na brodu pod švicarskom zastavom prema članku 10. Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije.

Adresni podaci obveznika

 • ako prijavu uspostavlja poslodavac domaća pravna osoba, u adresu A potrebno je upisati njihove adresne podatke, a u adresu B upisati adresne podatke pomorca za kojeg se uspostavlja prijava.
 • u adresu A i B potrebno je upisati adresne podatke osiguranika pomorca, ako prijavu uspostavlja lučka kapetanija

Datum rođenja i spol - potrebno je upisati datum rođenja i oznaku spola osiguranika pomorca.

Kategorija osiguranika - potrebno je odabrati kategoriju samostalni obveznik doprinosa.

Osobni broj osiguranika - prvu prijavu na mirovinsko osiguranje eM-1P ne popunjava obveznik, već ga dodjeljuje i unosi radnik Zavoda.

Osnova osiguranja - ovisno o osnovi prema kojoj se pomorca prijavljuje na mirovinsko osiguranje, iz padajućeg niza treba odabrati jednu od sljedećih opcija :

 • pomorci , članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, osigurani prema članku 129. Pomorskog zakonika ili
 • pomorci u međunarodnoj plovidbi, trajni ugovor o radu prema članku 129. stavku 7. ili
 • hrvatski pomorci na brodu pod švicarskom zastavom prema članku 10. Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije.

Zanimanje - potrebno je odabrati zanimanje pomorca prema NKZ-u, iz padajućeg izbornika prema rasporedu na radno mjesto iz ugovora o radu.

Beneficirani staž - iz padajućeg niza potrebno je odabrati podskupinu U PROMETU, a u sljedeći izbornik upisati tekst član posade i odabrati prikazanu opciju: član posade broda u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost i vrstu broda, 12/15.

Vrsta osnovice - iz padajućeg izbornika potrebno je odabrati jedno zanimanje iz Naredbe o mjesečnim osnovicama za obračun doprinosa za pomorce, ovisno o radnom mjestu na kojem osiguranik - član posade broda u međunarodnoj plovidbi radi , odnosno prema radnom mjestu na koje je raspoređen osiguranik, a koje je obvezno navedeno u ugovoru o radu.

E-mail obavijesti

E-mail obavijesti omogućuju lakše praćenje statusa obrade prijava. Obavijest o obrađenim prijavama - status (prihvaćena / odbijena) te ostali osnovni podaci o prijavi dostavljaju se e-mail porukom. PDF dokument ne šalje se mailom, već se preuzima iz online sustava e-prijava klikom na link u e-mailu. Obavijesti se šalju periodički - svakodnevno u 7, 10, 13 i 16 sati. Jedna obavijest može sadržavati informacije o više obrađenih prijava, odnosno o svim onima koje su obrađene u periodu između dva slanja obavijesti.

Verifikacija e-mail adrese

Verifikacija e-mail adrese preduvjet je za slanje e-mail obavijesti. Na glavnom izborniku kliknite na ikonu za ažuriranje korisničkih kontakt podataka: img

U prozoru koji se otvori možete ažurirati svoje korisničke podatke, unesene kod registracije: img

Za verifikaciju je bitna adresa unesena u polje "E-mail". Možete ostaviti postojeću ili upisati novu. E-mail adresa mora se verificirati nakon svake izmjene. Verifikacija se pokreće klikom na gumb "Verifikacija e-mail adrese". Sustav će na naznačenu adresu poslati e-mail poruku s verifikacijskim linkom na koji je potrebno kliknuti. E-mail se šalje s adrese lana-noreply@mirovinsko.hr. Verifikacijska poruka trebala bi stići kroz nekoliko minuta. Ukoliko se to ne dogodi, molimo provjerite je li slučajno završila među neželjenom poštom (spam).

Napomena: više korisnika/korisnica sustava (dakle osoba) može navesti istu e-mail adresu, npr. hzmo-prijave@tvrtka.hr. Bez obzira što se radi o istoj adresi, svaki od korisnika/korisnica mora provesti verifikaciju za svoj korisnički račun. Nakon uspješno provedene verifikacije sustav će prikazati da je adresa verificirana te da je opcija slanja e-mail obavijesti o obrađenim prijavama automatski uključena za sve nove prijave: img

Automatsko uključivanje opcije slanja obavijesti kod novih prijava možete na ovom mjestu isključiti i ponovno uključiti po želji.

Unos e-prijava

Za sve korisnike/korisnice s verificiranom e-mail adresom uz svaki obrazac prijave prikazuje se opcija slanja obavijesti o statusu obrade prijave. Opcija se nalazi na dnu obrasca: img

Ako ste u prethodno opisanom obrascu za ažuriranje korisničkih kontakt podataka ostavili uključenu opciju "Slanje e-mail obavijesti o obrađenim prijavama", tada će kod unosa svake nove prijave ova opcija automatski biti uključena. Možete je, prema potrebi, isključiti za neke prijave. Vrijedi i obratno - ako je opcija "Slanje e-mail obavijesti o obrađenim prijavama" isključena na obrascu za ažuriranje korisničkih kontakt podataka, kod novih prijava ova opcija neće biti automatski uključena, već ćete je morati ručno uključiti za one prijave za koje želite primiti e-mail obavijest.

Slanje obavijesti

E-mail obavijesti šalju se u 7, 10, 13 i 16 sati. Uz osnovne podatke o prijavi, obavijest sadrži linkove za preuzimanje PDF obrasca prijave kod prihvaćenih prijava, odnosno linkove za pregled razloga odbijanja kod odbijenih prijava.

Potpisivanje prijava

img

Nakon ispunjavanja prijavu je potrebno potpisati naprednim elektroničkim potpisom.

Napredni elektronički potpis je u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu. Jamči autentičnost, cjelovitost i izvornost te priskrbljuje i neporecivost zamjenjujući u cijelosti vlastoručni potpis ili vlastoručni potpis i otisak pečata.

Nakon potpisivanja prijave istu je moguće opozvati unutar 5 minuta od potpisivanja. Nakon proteka tog vremena prijava će biti poslana i kao takva će biti vidljiva operateru u Zavodu.

Prijavu možete potpisati i poslati do 15 dana unaprijed. Primjerice, ukoliko radnika zapošljavate 08.04., prijavu možete popuniti, potpisati i poslati 24.03. Odmah po slanju (a nakon isteka vremena za opoziv), dobit ćete mogućnost preuzimanja PDF potvrde kao dokaza da je vaša prijava uredno zaprimljena u Zavodu. Takva prijava biti će vidljiva operaterima u Zavodu tek 08.04. (na dan kada počinje svojstvo osiguranika) i biti će obrađena unutar 3 dana.

Ukoliko se potpisuje jedna prijava, s desne strane modula za potpisivanje mogu se još jednom pogledati i provjeriti podaci koji se potpisuju.

Ukoliko se radi o grupnom potpisivanju prijava, s desne strane modula za potpisivanje prikazat će se broj prijava koje se potpisuju. Ako neke od odabranih prijava nije moguće potpisati na ovom mjestu bit će vidljiv i broj prijava koje neće biti potpisane. Klikom na ikonu img koja se nalazi pored poruke o broju prijava koje neće biti potpisane možete pogledati koje prijave neće biti potpisane i koji su razlozi nemogućnosti potpisivanja.

Važeća politika potpisa sukladno kojoj se vrši potpisivanje također je dostupna za pregled (PDF) i može se preuzeti klikom na link s desne strane modula za potpisivanje. Sažetak važeće politike potpisa potpisuje se zajedno s ostalim podacima iz prijave.

img - Klikom na “Potpiši” prijava (ili više njih) će biti potpisana.

img - Klikom na “Odustani” prijava (ili više njih) neće biti potpisana i bit ćete preusmjereni na pregled prijava.

img - Klikom na ovu ikonu možete se vratiti nazad na ažuriranje prijave (ikona nije vidljiva u slučaju grupnog potpisivanja prijava)

Nakon uspješno provedenog potpisivanja unutar modula za potpisivanje prikazat će se poruka o broju uspješno/neuspješno potpisanih prijava. Nakon nekoliko sekundi sustav će vas automatski preusmjeriti na pregled prijava.

Rad s više kriptografskih uređaja

Modul za potpisivanje u pravilu podržava rad s više istovremeno uključenih kriptografskih uređaja, ali preporuka je da prilikom potpisivanja u računalo bude usključen samo jedan kriptografski uređaj s certifikatima da ne bi došlo do odabira pogrešnog potpisnog certifikata.

Imate problema s potpisivanjem prijava? Pogledajte ovdje.

Uvoz podataka

Uspostava e-prijava za velik broj osiguranika putem e-usluge Lana

Obveznicima koji imaju velik broj osiguranika e-usluga Lana omogućava da uz pojedinačne e-prijave eM-1P, eM-2P, eM-3P uspostavljaju velik broj e-prijava u obliku datoteka iz vlastitih kadrovskih evidencija.

Od 11.03.2024. e-usluga Lana unaprijeđena je i proširena s dodatnom funkcionalnosti za skupni uvoz e-prijava na temelju prijavno-odjavnih podataka osiguranika koji su evidentirani u matičnoj evidenciji Zavoda, a kojom je obveznicima omogućen jednostavniji i učinkovitiji način uspostave velikog broja e-prijava odjednom, bez potrebe za dodatnim šifriranjem e-prijava kao kod izrade XML datoteka. Skupna uspostava e-prijava eM-1P, eM-2P i eM-3P obavlja se odabirom modula za uvoz podataka na jedan od sljedećih načina:

img

 • Izradom e-prijava za više osiguranika u formi XML datoteke koja se kroz modul za uvoz podataka šalje na obradu u Zavod. U tom slučaju potrebno je u ekranu za uvoz podataka odabrati polje XML uvoz:

img

Ovakav način uvoza podataka mogu koristiti obveznici koji su radi istovremene skupne uspostave velikog broja e-prijava svojih radnika informatičkom podrškom osigurali izvoz podataka o osiguranicima u formi XML datoteka e-prijava. Izrađene XML datoteke nakon uvoza formiraju pojedinačne obrasce e-prijava koje korisnik mora još dodatno potpisati svojim elektroničkim potpisom.

 • Izradom datoteke za skupni uvoz e-prijava s podacima osiguranika na temelju prijavno-odjavnih podataka osiguranika koji su evidentirani u matičnoj evidenciji Zavoda za odabranog obveznika. U tom slučaju potrebno je odabrati polje Skupni uvoz podataka osiguranika MO6:

img

Odabranu opciju moguće je koristi samo kada se istovremeno odjavljuje velik broj osiguranika s istim datumom prestanka osiguranja kod jednog obveznika i takve osiguranike prijavljuje sa sljedećim datumom kod drugog obveznika (npr. kod statusne promjene obveznika, osnivanja novog obveznika i preuzimanja radnika s prethodnog obveznika, promjene sjedišta obveznika iz nadležnosti jedne u drugu ustrojstvenu jedinicu Zavoda i sl.).

Postupak obrade skupno uspostavljenih e-prijava identičan je kao i postupak obrade e-prijava koje su uspostavljene kao pojedinačne e-prijave.

Izrada e-prijava za više osiguranika u obliku XML datoteke

Za svakog osiguranika za kojeg se uspostavljaju prijave i odjave kroz uvoz podataka kreiranjem XML datoteke obveznik mora izraditi slog s fondom podataka prema zadanoj specifikaciji i šifrarnicima za uvoz podataka, a koji sadrži sve podatke koje sadrži i pojedinačna prijava eM-1P odnosno odjava eM-2P ili prijava o promjeni eM-3P kao i pojedine podatke iz XML sheme. Detaljnije upute za izradu XML datoteke, podatke koje mora sadržavati slog osiguranika, šifrarnici za šifriranje XML datoteke i postupak uvoza podataka nalaze se u korisničkim uputama na ovdje.

Uspješnim uvozom XML datoteke kreiraju se pojedinačne e-prijave koje elektronički potpisuje korisnik/ovlaštena osoba obveznika koja je ovlaštena za uspostavu i potpisivanje pojedinačnih e-prijava.

Prijave koje se uspostavljaju u obliku XML datoteka korisniku se prikazuju u modulu Pregled prijava i zahtjeva u izborniku za pregled uspostavljenih e-prijava.

Ako se želi u obliku XML datoteke izvršiti uvoz podataka, a za obveznika u Zavodu nije evidentirana prijava o početku poslovanja M-11P/eM-11P prethodno je potrebno:

 • Uspostaviti za obveznika prijavu o početku poslovanja obveznika M-11P/eM-11P

 • Unijeti za svakog osiguranika u slog XML prijave o početku osiguranja eM-1P dodijeljeni registarski broj obveznika iz obrađene prijave eM-11P.

Kod skupne uspostave odjava i prijava osiguranika zbog statusne promjene obveznika, osnivanja novog obveznika i preuzimanja radnika s prethodnog obveznika, promjene sjedišta obveznika iz nadležnosti jedne u drugu ustrojstvenu jedinicu Zavoda potrebno je da:

 1. Ovlaštena osoba obveznika kod kojeg prestaje radni odnos radnika putem uvoza podataka u formi XML datoteke uspostavi skupnu prijavu o prestanku osiguranja eM-2P.

 2. Ovlaštena osoba obveznika za radnike koje zapošljava putem uvoza podataka u formi XML datoteke uspostavi prijave o početku osiguranja eM-1P.

Validiranje i potpisivanje XML datoteke

Izrađenu XML datoteku potrebno je validirati za što je potrebno:

 • prijaviti se u aplikaciju, odabrati "Uvoz podataka",

 • kopirati XML datoteku (ako ih je više, onda se provjerava jedna po jedna) i

 • označiti da se radi o testiranju datoteke kako se podaci iz datoteke ne bi pohranjivali.

Ako je validacija datoteke uspješna, istu je moguće kopirati u sustav te elektronički potpisati i poslati na obradu. Prilikom validacije XML datoteke sustav će obavijestiti korisnika o eventualnim pogreškama.

Ako neke prijave nisu provedene, ne smije se ponovo kopirati ista datoteka jer će se na taj način ponovo snimiti prijave koje su prethodno uspješno obrađene.

U slučaju greške, dio prijava koje nisu prošle mogu se ručno unijeti kroz sustav (ako se radi o manjem broju prijava) ili se mogu u kadrovskoj evidenciji obveznika napraviti korekcije te generirati nova XML datoteka koja će sadržavati prijave koje nisu bile uspješno kopirane.

Šifrarnici za popunjavanje XML datoteke

Kod šifriranja treba obvezno koristiti šifrarnik koji se nalazi na poveznici:

img ZIP datoteka s XML primjerom, XML shemama i šifrarnicima

Popis svih aktualnih šifrarnika koje je potrebno koristiti kod izrade XML datoteka moguće je ugraditi u vlastitu aplikaciju kako bi se što jednostavnije moglo generirati XML datoteke. Šifrarnici se nalaze unutar CSV datoteka i sadrže dva podatka (ID i opis).

 • Razdjelnik (delimiter) podataka: $

 • Razdjelnik (delimiter) novog retka: CR+LF (ASCII 13 i 10)

 • Kodiranje (encoding) šifrarnika: UTF-8

Ažuriranje XML shema, primjera i šifrarnika

Svaka XML shema i svaki šifrarnik imaju oznaku aktualne verzije. Prilikom izmjene pojedine XML sheme ili šifrarnika mijenja se verzija te iste XML sheme ili šifrarnika i objavljuje se nova ZIP datoteka. Obavijest o novoj datoteci bit će poslana interno kroz sustav svim korisnicima. Svaka ZIP datoteka sadrži kompletan pregled izmjena s detaljima što se točno mijenjalo unutar pojedine XML sheme ili šifrarnika.

Kod izrade XML sheme potrebno je uskladiti šifre sa internim Lana šiframa koje se u nekim slučajevima razlikuju od šifri koje se koriste u IMS-u Zavoda (kasnije se te šifre u prijenosu prevode u IMS šifre).

Opoziv uvezenih e-prijava

Nakon uspješnog uvoza podataka moguće je opozvati uvezene e-prijave do trenutka potpisa. Na popisu realiziranih uvoza moguće je odabrati akciju opoziva. Time će biti opozvane sve e-prijave koje su uvezene kroz konkretnu akciju uvoza podataka.

Opoziv već potpisane XML datoteke

U slučaju da postoji opravdana potreba za opozivom potpisanih e-prijava, odnosno obveznik želi opozvati već potpisanu XML datoteku e-prijava potrebno je da se radi opoziva takve datoteke pismeno obrati u Središnju službu zavoda kako bi uz njegovu pismenu suglasnost ovlašteni radnici Zavoda izvršili opoziv tražene XML datoteke.

Postupak uvoza XML datoteke putem modula za uvoz podataka

Datoteku koja sadrži podatke o prijavama, promjenama ili odjavama eM-1P/eM-3P/eM-2P u obliku XML datoteke potrebno je pohraniti u odabrano mjesto na računalo. Nakon pohrane datoteke potrebno je slijediti navedene korake:

 1. obavezno iz ovlaštenja treba odabrati obveznika za kojeg se obavlja uvoz XML datoteke

 2. odabrati modul za uvoz podataka

 3. odabrati ikonu Uvoz podataka i polje XML uvoz

 4. u ekranu za odabir datoteke za uvoz odabrati mapu za uvoz i kopiranje XML datoteke i odabrati XML datoteku koja se želi uvesti i kopirati je u Lanu. Obilježje testiranje XML datoteke treba biti nepopunjeno, bez stavljene kvačice.

img

Prije uvoza XML datoteke potrebno je obvezno izvršiti testiranje datoteke kopiranjem datoteke iz mape u kojoj je spremljena na računalo te stavljanjem kvačice u polje Testiranje XML datoteke. Uvoz XML datoteke moguć je i ako je sustav za pojedine e-prijave izbacio grešku kod testiranja. U tom slučaju moguće je uvesti ispravne e-prijave, a e-prijave s greškom uspostaviti kao pojedinačne ili ispraviti pogrešne i izraditi novu XML datoteku.

Nakon što je odabrana datoteka XML uspješno testirana, potrebno je kliknuti na gumb za kopiranje XML datoteke:

img

Potpisivanje uvezene XML datoteke obavlja se klikom na polje za potpis.

Pregled uvezenih e-prijava moguće je vidjeti u modulu Pregled prijava i zahtjeva u izborniku Pregled prijava. U pregledniku se prikazuju pojedinačne e-prijave uvezene iz XML datoteke i status e-prijave: nepotpisana ili potpisana.

img

Uvezene e-prijave koje nisu potpisane potrebno je dodatno označiti za potpisivanje klikom na ikonu img i potpisati elektroničkim potpisom klikom na ikonu img.

img

Prijave o prestanku osiguranja eM-2P koje su kreirane iz XML datoteke skupno potpisuje ovlaštena osoba obveznika s kojeg se odjavljuju radnici.Prijave o početku osiguranja eM-1P koje su kreirane iz XML datoteke skupno potpisuje ovlaštena osoba obveznika kod kojeg se prijavljuju radnici. Ako korisnik ima ovlaštenja za oba obveznika može potpisati sve e-prijave.

Skupni uvoz e-prijava iz prijavno-odjavnih podataka osiguranika iz matične evidencije zavoda

Skupni uvoz e-prijava na temelju prijavno-odjavnih podataka osiguranika koji su evidentirani u matičnoj evidenciji Zavoda kod određenog obveznika provodi se podnošenjem zahtjeva korisnika za dohvatom prijavno–odjavnih podataka osiguranika za koje se želi izvršiti istovremeni uvoz velikog broja e-prijava.

Skupni uvoz e-prijava moguće je provesti za sljedeće vrste e-prijava:

 • prijavu o početku osiguranja eM-1P,
 • prijavu o prestanku osiguranja eM-2P,
 • prijavu o promjeni tijekom osiguranja eM-3P, ali samo za promjenu REGOB-a obveznika, datuma stjecanja svojstva osiguranika i datuma prestanka svojstva osiguranika.

Ovakav skupni uvoz e-prijava moguće je koristiti za skupnu uspostavu e-prijava samo u sljedećim slučajevima:

 • kada se velik broj osiguranika prijavom eM-2P odjavljuje s istim datumom prestanka svojstva osiguranika
 • kada se velik broj osiguranika prijavom eM-1P prijavljuje s istim datumom stjecanja svojstva osiguranika, a za te osiguranike već postoje evidentirani prijavno-odjavni podaci kod drugog obveznika
 • kada se istovremeno velik broj osiguranika odjavljuje prijavom eM-2P s mirovinskog osiguranja s istim datumom prestanka svojstva osiguranika s jednog obveznika, a prijavom eM-1P ih se sa sljedećim datumom prijavljuje na mirovinsko osiguranje kod drugog obveznika
 • kada se skupnim uvozom prijave eM-3P ispravlja pogrešno evidentiran REGOB, datum stjecanja ili prestanka svojstva osiguranika.

Postupak skupnog uvoza e-prijava iz prijavno-odjavnih podataka osiguranika

Postupak skupnog uvoza e-prijava iz prijavno-odjavnih podataka osiguranika provodi se u više uzastopnih radnji te je potrebno postupiti na sljedeći način:

 1. Odabrati obveznika za dohvat prijavno–odjavnih podataka osiguranika
 2. Podnijeti zahtjev za dohvat prijavno-odjavnih podataka osiguranika iz matične evidencije Zavoda za odabranog obveznika
 3. Odabrati osiguranike za koje se želi izvršiti skupni uvoz e-prijava
 4. Podnijeti zahtjev za skupni uvoz e-prijava za odabrane osiguranike radi automatskog ažuriranja e-prijava kod istog ili drugog obveznika s podacima odabranih osiguranika
 5. Ispraviti eventualne greške na uvezenim e-prijavama
 6. Pregledati, potpisati i poslati uspostavljene e-prijave na obradu.

Ovlaštenje za uvoz e-prijava iz prijavno-odjavnih podataka osiguranika

Korisnik koji želi putem uvoza skupno uspostaviti e-prijave iz prijavno-odjavnih podataka osiguranika u Lani mora imati ovlaštenje za uspostavu e-prijava za sve obveznike za koje namjerava skupno uspostaviti e-prijave.
Registracija ovlaštenja obavlja se na način naveden u korisničkim uputama Lane za registraciju i dodjelu ovlaštenja za uspostavu e-prijava. Ovlaštenje takvom korisniku može dodijeliti drugi korisnik koji u Lani ima registrirane administratorske ovlasti upravljanja ovlaštenjima za obveznika s kojeg se preuzimaju prijavno-odjavni podaci radi skupnog uvoza e-prijava.

Ako različiti korisnici imaju ovlaštenja za obveznika iz kojeg se izvoze podaci i obveznika u kojeg se uvoze e-prijave eM-1P, uvezene e-prijave potpisuje korisnik koji je nadležan za uspostavu e-prijava kod tog obveznika. Korisnik koji je nadležan za uspostavu e-prijave eM-1P treba iz svojih ovlaštenja odabrati obveznika u kojeg su uvezeni podaci, odabrati preglednik e-prijava i potpisati uvezene e-prijave eM-1P.

Važno: Nakon provedenog postupka dohvata podataka, skupnog uvoza i obrade uspostavljenih e-prijava korisniku kojem je dodijeljeno ovlaštenje za drugog obveznika radi prijenosa prijava eM-1P potrebno je opozvati ovlaštenje, kako bi mu se za tog obveznika onemogućilo eventualno buduće neovlašteno uspostavljanje e-prijava. Opoziv ovlaštenja mora obaviti korisnik/ovlaštena osoba obveznika za kojeg takav korisnik ne smije više imati ovlaštenje.Ovlaštenje se opoziva na način opisan u korisničkim uputama tj. brisanjem ovlaštenja korisniku u modulu Upravljanje ovlaštenjima ili podnošenjem pristupnog lista/e-pristupnog lista kojim mu se opoziva ovlaštenje.

Uvid u prijavno-odjavne podatke osiguranika radi uvoza podataka

Korisnik može prije odabira skupnog uvoza e-prijava, a radi detaljne evidencije podataka o osiguranicima za koje želi uspostaviti e-prijave eM-1P, eM-2P ili eM-3P putem modula Uvid u prijavno-odjavne podatke. Za više informacija kliknite ovdje

Odabir za skupni uvoz e-prijava iz prijavno-odjavnih podataka osiguranika

Kreiranje zahtjeva za dohvat podataka o osiguranicima iz matične evidencije Zavoda obavlja se na sljedeći način:

 1. Obavezno prethodno iz ovlaštenja korisnika treba odabrati obveznika za kojeg se želi izvršiti skupni uvoz e-prijava

 2. Odabrati modul za uvoz podataka

 3. Odabrati polje Skupni uvoz podataka osiguranika MO6 i izraditi zahtjev za dohvat podataka o osiguranicima za odabranog obveznika

 4. Odabrati vrstu e-prijave za uvoz.

Ne ekranu za izradu zahtjeva za dohvat prijavno–odjavnih podataka prikazuje se naziv obveznika, matični broj obveznika i padajući izbornik za vrstu e-prijave koja se želi izraditi za osiguranike za odabranog obveznika.

Kod kreiranja zahtjeva za dohvat podataka osiguranika iz prijavno-odjavnih podataka osiguranika evidentiranih u matičnoj evidenciji Zavoda, Lana automatski izdvaja sve osiguranike koji kod odabranog obveznika imaju uspostavljenu prijavu o početku osiguranja M-1P/eM-1P, a nemaju evidentiranu prijavu o prestanku osiguranja M-2P/M-2P.

Pojedinačni odabir osiguranika za koje se želi podnijeti zahtjev za skupni uvoz e-prijava moguće je izvršiti u dijelu ekrana za ručni odabir osiguranika.

img

Odabir za skupni uvoz prijave eM-1P

Vrsta obrasca

U ekranu za kreiranje zahtjeva za dohvat podataka o osiguranicima potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati vrstu prijave eM-1P.

Datum stjecanja svojstva osiguranika

U obilježje za unos datuma stjecanja svojstva osiguranika treba unijeti datum stjecanja svojstva osiguranika s kojim se za osiguranike žele skupno uspostaviti e-prijave o početku osiguranja eM-1P. Moguće je odabrati i datum u budućnosti maksimalno trideset dana za pripremu prijava, a za potpisivanje i slanje izrađenih e-prijava petnaest dana unaprijed.

Sustav iz prijavno-odjavnih podataka osiguranika odabranog obveznika preuzima sve osiguranike koji su u trenutku podnošenja zahtjeva prijavljeni na mirovinsko osiguranje, a nemaju uspostavljenu odjavu s mirovinskog osiguranja.

Uvoz podataka u drugog obveznika/ovlaštenja

Ako se osiguranike skupnim uvozom prijave eM-1P želi prijaviti kod drugog obveznika, potrebno je odabrati ovlaštenje/obveznika kod kojeg će se za odabrane osiguranike kopirati i uvesti nove prijave eM-1P.

U padajućem izborniku za odabir obveznika za uvoz prikazuju se samo obveznici za koje korisnik ima ovlaštenje. Ako obveznik ne postoji potrebno je korisniku dodijeliti ovlaštenje na prethodno opisan način.

U pravilu se kod uspostave skupnog uvoza prijave eM-1P podaci iz prijava M-1P/eM-1P odabranih osiguranika uvijek kopiraju u e-prijave (eM-1P) za drugog obveznika na kojeg se prenose i uvoze podaci (npr. druge poslovne jedinice obveznika, obveznika s promijenjenom adresom sjedišta ili novog obveznika).

Ako se uspostavljaju prijave eM-1P za prijavu osiguranja kod drugog obveznika korisnik koji potpisuje takve e-prijave mora podnijeti zahtjev za dohvat prijavno-odjavnih podataka osiguranika za obveznika iz kojeg se izvoze podaci (prethodnim odabirom tog obveznika iz svojih ovlaštenja). Nakon okončanja postupka uvoza taj korisnik odabire obveznika u kojeg su prenesene e-prijave i potpisuje ih svojim elektroničkim potpisom.

img

Svi odabrani osiguranici će u uvezenoj prijavi eM-1P imati evidentiran isti datum stjecanja svojstva osiguranika koji je odabran u zahtjevu za uvoz. Također će se, nakon izvršenog uvoza podataka, odabranim osiguranicima u e-prijavi eM-1P u sva obilježja na novoj e-prijavi eM-1P kod novog obveznika automatski popuniti identični podaci koji su za njih bili evidentirani u prijavi eM-1P kod prethodnog obveznika iz kojeg se izvoze tj. preuzimaju prijavno-odjavni podaci (identifikacijski podaci osiguranika, osnova osiguranja, radno vrijeme, zanimanje i dr.).

Odabir za skupni uvoz prijave eM-2P

Vrsta obrasca

U ekranu za kreiranje zahtjeva za dohvat podataka o osiguranicima potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati vrstu prijave eM-2P.

Datum prestanka svojstva osiguranika

U obilježje za unos datuma prestanka svojstva osiguranika treba unijeti datum prestanka svojstva osiguranika s kojim se želi odjaviti osiguranike s odabranog obveznika, odnosno skupno uspostaviti e-prijave o prestanku svojstva osiguranika eM-2P. Također je moguće odabrati i datum u budućnosti maksimalno trideset dana za pripremu prijava, a za potpisivanje i slanje izrađenih e-prijava petnaest dana unaprijed.

Svi odabrani osiguranici će nakon uvoza u prijavi eM-2P imati evidentiran isti datum prestanka svojstva osiguranika. Također će se nakon uvoza odabranim osiguranicima sva obilježja u e-prijavi eM-2P automatski popuniti s podacima o obvezniku, identifikacijski podaci osiguranika i datumu stjecanja svojstva osiguranika koji su bili evidentirani u prijavi eM-1P.

U obilježju Razlog prestanka svojstva osiguranika automatski će se evidentirati kao razlog prestanka svojstva osiguranika: Ostali razlozi prestanka osiguranja (šifra 26).

img

Odabir za skupni uvoz prijave eM-3P

Vrsta obrasca

U ekranu za kreiranje zahtjeva za dohvat podataka o osiguranicima potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati vrstu prijave eM-3P.

Vrsta obilježja

Odabirom vrste prijave eM-3P otvara se padajući izbornik za unos promjene Registarskog broja obveznika, datuma stjecanja svojstva osiguranika i datuma prestanka svojstva osiguranika. Skupni uvoz prijava eM3-P u pravilu se uspostavlja jedino za slučajeve ispravka podataka kada je za sve osiguranike koji su prijavljeni na mirovinsko osiguranje kod pojedinog obveznika skupnim uvozom prijava eM-1P greškom evidentiran pogrešan Registarski broj obveznika na koji su prijavljeni osiguranici ili je evidentiran pogrešan datum stjecanja svojstva osiguranika ili datum prestanka svojstva osiguranika.

img

Svi odabrani osiguranici će u uvezenoj prijavi eM-3P imati evidentirane podatke iz odabranog obveznika i svoje identifikacijske podatke i datum stjecanja svojstva osiguranika evidentiran prema prijavno-odjavnim podacima u matičnoj evidenciji. Nakon skupnog uvoza eM-3P svim odabranim osiguranicima će se u e-prijavi eM-3P u obilježje za promjenu odabranog podatka automatski evidentirati promijenjeni podatak. Ostale pogrešne podatke iz prijava moguće je za osiguranika mijenjati jedino uspostavom pojedinačne prijave o promjeni tijekom osiguranja eM-3P.

Kreiranje zahtjeva za skupni dohvat podataka o osiguranicima

Nakon odabrane vrste prijave za uvoz klikom na gumb Kreiraj zahtjev inicira se izrada zahtjeva za dohvat podataka osiguranika koji su prijavljeni kod odabranog obveznika, a radi uspostave, odnosno uvoza odabrane vrste e-prijava. Na ekranu se korisniku prikazuju i trenutno aktivni zahtjevi za uvoz.

Prikazuje se ikona povećala img za pretragu dohvaćenih osiguranika, datum zahtjeva, status zahtjeva (zahtjev kreiran čeka na obradu ili zahtjev obrađen), podaci zahtjeva, vrsta prijave, odabrani datum stjecanja svojstva osiguranika, ukupan broj osiguranika prijavljenih kod obveznika za koje se izvode podaci, ukupan broj osiguranika obveznika i broj odabranih osiguranika obveznika za uvoz nakon što je zahtjev obrađen.

Pregled zahtjeva za skupni dohvat podataka

img

Zahtjev za skupni uvoz e-prijava generira se prema trenutno odabranom ovlaštenju.

Nakon kreiranja zahtjeva potrebno je pričekati 10 minuta kako bi se podaci dohvatili od strane HZMO-a.

Svi zahtjevi za dohvat podataka brišu se na kraju dana ili odmah nakon završenog procesa uvoza podataka. Klikom na ikonu img osvježava se pregled statusa zahtjeva.

Nakon što je zahtjev obrađen potrebno je odabrati ikonu povećala img za pregled i dodavanje osiguranika za koje će se skupno uvesti e-prijave. Nakon klika na povećalo otvara se ekran s podacima o obvezniku s kojeg su dohvaćeni podaci o osiguranicima, pregled dohvaćenih osiguranika, opcije za dodavanje osiguranika za koje se želi izvršiti uvoz podataka i podaci o obvezniku u kojeg će se kopirati tj. uvesti podaci o osiguranicima.

img

Ekran za odabir osiguranika radi podnošenja zahtjeva za uvoz

img img

Ekran za odabir osiguranika radi podnošenja zahtjeva za uvoz prikazuje sljedeće podatke:

 • Naziv, OIB, REGOB i MB obveznika s kojeg se dohvaćaju i prenose podaci o osiguranicima i izrađuje odabrana vrsta e-prijave radi uvoza podataka i uspostave nove e-prijave za istog ili drugog obveznika (samo za eM-1P) koji je odabran iz ovlaštenja korisnika.
 • Stanje na dan podnošenja zahtjeva.
 • Ukupan broj odabranih osiguranika na zahtjevu za uvoz za koje će se generirati odabrana vrsta e-prijave, a koji su označeni na ekranu kao osiguranici za koje se želi izvršiti uspostava odabrane vrste e-prijave.
 • Ukupan broj dohvaćenih osiguranika za uvoz za obveznika koji je odabran prema prijavno-odjavnim podacima iz matične evidencije Zavoda.
 • Dio ekrana za ručni odabir i dodavanje pojedinih osiguranika na zahtjev za uvoz e-prijava. Svi dohvaćeni osiguranici pored imena i prezimena imaju ikonu img. Klikom na ikonu odabire se osiguranik čiji podaci se uvoze. Odabrani osiguranici za uvoz imaju prikazanu ikonu img.
 • Polje za dodavanje svih dohvaćenih osiguranika na zahtjev za uvoz: img, klikom na polje svi osiguranici s popisa dobivaju oznaku img. Pojedine osiguranike moguće je isključiti iz uvoza ponovnim klikom na ikonu za odabir osiguranika. U tom slučaju ponovno se prikazuje ikona img koja označava da je taj osiguranik isključen iz obrade za uvoz. Ako je odabrano ovo polje ukupan broj odabranih osiguranika i broj dohvaćenih osiguranika je isti.
 • Polje za brisanje svih dodanih osiguranika sa zahtjeva za uvoz: img, klikom na polje brišu se svi dodani osiguranici za uvoz. Nakon klika na polje ikona img prikazuje se kao ikona img koja označava da ni jedan osiguranik nije uključen u zahtjev za uvoz. Naknadno je ponovnim odabirom moguće dodavati pojedine osiguranike.
 • Polje za završetak odabira i uvoz e-prijava: img, klikom na polje završava se odabir osiguranika, uvoze i izvode obrasci za odabranu vrstu e-prijava.
 • Ekran za prikaz ovlaštenja/obveznika za kojeg će se kopirati i uvesti podaci za uvoz prijave eM-1P za prethodno odabrane osiguranike:

img

 • Navedeni ekran se prikazuje samo kod uvoza podataka za prijave eM-1P, jer je jedino u takvom slučaju moguće prebaciti podatke osiguranika s jednog obveznika na drugog (pod uvjetom postojanja ovlaštenja za obveznike za koje se ili na koje se prebacuju podaci).

 • Ikona za ažuriranje matičnih podataka obveznika img. Koristi se za ažuriranje matičnih podataka obveznika ako nisu evidentirani svi obvezni podaci o obvezniku s kojeg se prebacuju podaci o osiguranicima.

Napomena: Ako se kod skupnog uvoza e-prijava eM-1P na drugog obveznika prikazuje poruka o nemogućnosti uvoza za drugog obveznika jer ne postoje matični podaci obveznika, potrebno je izaći iz ekrana, odabrati ovlaštenje za tog obveznika, odabrati jednu vrstu e-prijava (osim prijave eM-11P) i u ekranu za ažuriranje e-prijava klikom na ikonu img ažurirati nedostajuće matične podatke obveznika na kojeg se skupno žele prenijeti prijave eM-1P. Nakon ažuriranja matičnih podataka obveznika potrebno je ponovno odabrati obveznika s kojeg se prebacuju podaci, odabrati ekran za odabir osiguranika radi podnošenja zahtjeva za uvoz i ponoviti postupak odabira obveznika radi uvoza e-prijava.

Nakon odabira polja img prikazuje se dodatni ekran u kojem je potrebno potvrditi uvoz ili odustati od uvoza podataka.

img

Potvrdom uvoza prikazuje se ekran s informacijom o ukupnom broju kreiranih obrazaca e-prijava bez greške i ukupnom broju kreiranih obrazaca e-prijava s greškom.

img

Nakon što je uspješno izvršen uvoz prijava eM-1P korisniku se prikazuje sljedeća poruka:

img

Pregled uvoza skupnih prijava, odjava i promjena

Ekran za odabir osiguranika radi podnošenja zahtjeva za uvoz nakon što je izvršen uvoz podataka sadrži:

 • pregled prethodnih skupnih uvoza prijava,
 • odjava i promjena,
 • ikona za opoziv zahtjeva,
 • ime i prezime korisnika koji je izvršio uvoz ili opozvao uvoz,
 • vrijeme uvoza ili opoziva uvoza,
 • podatke uvoza tj. vrstu e-prijave koja je uvezena,
 • broj uvezenih e-prijava,
 • ukupan broj uvezenih obrazaca i broj obrazaca s greškom,
 • ikonu povećala za detaljan pregled obrazaca s greškom.

Važno: Ako je izvršen skupni uvoz e-prijava eM-1P na drugog obveznika, pregled uvezenih e-prijava moguće je vidjeti samo u pregledniku Pregled prijava i zahtjeva za obveznika na kojeg su e-prijave prenesene. U takvom slučaju potrebno se prijaviti u ovlaštenje za tog obveznika, odabrati modul Uvoz podataka, polje img i u pregledniku prethodnih uvoza skupnih prijava, odjava i promjena izvršiti uvid u uvezene e-prijave eM-1P.

img

Odabirom ikone img opoziva se uvoz podataka i sve e-prijave koje su uvezene za istog ili drugog obveznika i podaci vraćaju u stanje prije izvršenog odabira osiguranika i uvoza e-prijava. Za ponovni skupni uvoz potrebno je ponoviti prethodno opisani postupak odabira i uvoza podataka. Svi prethodno opozvani zahtjevi vidljivi su na ekranu.

Odabirom ikone povećala img prikazuju se obrasci koji sadrže grešku.

Pregled uvezenih e-prijava s popisom grešaka

U pregledu uvezenih e-prijava s greškom prikazuje se ime i prezime osiguranika, OIB osiguranika, ID broj e-prijave i opis greške na e-prijavi.

Važno: Ako je izvršen skupni uvoz e-prijava eM-1P na drugog obveznika, a pojedine e-prijave su pogrešne, takve e-prijave moguće je vidjeti samo u pregledniku e-prijava Pregled prijava i zahtjeva za obveznika na kojeg su e-prijave prenesene. U takvom slučaju potrebno se prijaviti u ovlaštenje za tog obveznika i u pregledniku prijava potražiti e-prijave s greškom.

Klikom na ikonu img moguće je otvoriti ekran za unos e-prijave i pregledati, unijeti ili promijeniti sva prikazana obilježja u e-prijavi. U ekranu za unos e-prijave potrebno je ispraviti podatak koji je naveden kao pogrešan. Takvu e-prijavu moguće je spremiti za kasnije potpisivanje ili pojedinačno potpisati.

U pregledniku e-prijava u ekranu za unos e-prijava moguće je do potpisivanja e-prijave ispraviti i bilo koji drugo obilježje za koje korisnik smatra da nije ispravno, a preuzeto je iz prijavno –odjavnih podataka osiguranika (npr. vrsta zanimanja, stupanj stručne spreme, osnovu osiguranja, vrstu ugovora o radu i dr.).

img

Ako se kod ispravka greške prikaže poruka: Nemoguće dohvatiti podatke za prijavu, poruka znači da podaci o osiguraniku iz preuzetih prijava sadrže takvu grešku zbog koje nije moguće izvršiti dohvat i uvoz podataka za tog osiguraniku i da nije moguće otvoriti obrazac radi ispravke greške jer prijava ne postoji.

U takvom slučaju je potrebno za osiguranika uspostaviti pojedinačnu e-prijavu.

img

Napomena: Kod ispravka grešaka otvara se nova kartica s ekranom za unos podataka za e-prijavu koja se ispravlja. Povratak na pregled zapisa s greškom obavlja se ponovnim odabirom kartice Lana/Uvoz podataka.

Pregled i potpisivanje skupno uvezenih e-prijava

Pregled skupno uvezenih e-prijava moguće je vidjeti u modulu Pregled prijava i zahtjeva u izborniku Pregled prijava u kojem se prema vrstama prikazuju i sve ostale pojedinačno uspostavljene e-prijave sa statusom: nepotpisana ili potpisana.

Skupno uvezene e-prijave koje nisu potpisane potrebno je dodatno označiti za potpisivanje klikom na ikonu img i potpisati elektroničkim potpisom klikom na ikonu img.

Pregled prijava

Pregled prijava korisniku omogućuje uvid u sve kreirane prijave bilo da se radi o potpisanim i poslanim prijavama ili prijavama spremljenim za kasniju provedbu.

Pregled se sastoji se od sedam kartica (tabova). Klikom na karticu/naziv/vrstu obrasca otvara se tablični prikaz s osnovnim podacima o prijavama.

Poslane (zaprimljene) i obrađene (prihvaćene i odbijene) prijave starije od 30 dana dostupne su kroz modul “Moja arhiva”. Klikom na ikonu img otvara se modul “Moja arhiva”.

img

Filtriranje podataka prijava

Sve podatke u pregledu prijava moguće je precizno filtrirati prema određenoj vrsti podatka klikom na ikonu img.

Klikom na određenu ikonu izvršava se sljedeća akcija:

img - Prikazuju se samo obrađene prijave

img - Prikazuju se samo odbijene prijave

img - Prikazuju se sve nepotpisane prijave

img - Prikazuju se sve uklonjene prijave

img - Otvara se novi prozor s ručnim odabirom filtra (mogućnost kombiniranja više filtra u jedan)

img - Poništavanje svih prethodno odabranih filtra

Grupno potpisivanje prijava

Pored ikone za filtriranje prikaza prijava nalazi se ikona za grupno potpisivanje prijava img i ikona označi / odznači sve prijave img/img .

Klikom na ikonu img pokreće se proces potpisivanja svih odabranih (označenih) prijava. Klikom na ikonu img/img sve se nepotpisane prijave označuju / odznačuju ovisno o prethodnom stanju.

Vrsta obrasca i broj zapisa

U lijevom se uglu nalazi naziv odabrane vrste obrasca i ukupan broj zapisa. Maksimalno je 50 zapisa po stranici.

Tablice - Podaci

Set podataka između tablica eM-11P, eM-12P, eM-13P i eM-1P, eM-2P, eM-3P, eM-SEZ se razlikuje, no status i akcije su im zajedničke.

Akcije nad obrascima

Svaki obrazac ima niz mogućnosti tj. akcija koje se mogu pozvati nad njim. Pojedina akcija ovisi o statusu obrasca.

Akcije prema statusima

 • ukoliko je prijava nepotpisana moguće ju je: * img ažurirati * img potpisati * img ukloniti prijavu s pregleda prijava

 • ukoliko je prijava primljena (primljena na obradu img) moguće je: * img preuzeti dokument s podacima koji su poslani na obradu * img opozvati prijavu u kratkom periodu ili do datuma početka/prestanka svojstva osiguranika/ice (vrijedi za prijave m1p i m2p).

 • ukoliko je prijava odbijena (obrađena no nije prihvaćena jer je uočen problem) moguće je: * img napraviti korekciju prijave (kreirati novi obrazac koji je popunjen istim podacima kao odbijena prijava i koji sadrži identifikator odbijene prijave), ukoliko je po odbijenoj prijavi rađena korekcija, ikona postaje zelene boje. * img pregled kontakt podataka operatera koji je obradio prijavu * img pregledati razloge odbijanja prijave (pregled pogrešaka prijave) * img preuzeti potvrdu o obradi i odbijanju na kojoj se nalaze svi podaci prijave * img ukloniti prijavu s pregleda prijava

Kod svih prijava koje su odbijene stupac sa statusom označen je crvenom bojom.

 • ukoliko je prijava prihvaćena - (obrađena i prihvaćena): * img dobiva ikonu da je obrađena * img mogućnost preuzimanja potvrde o obradi i prihvaćanju na kojoj se nalaze svi podaci prijave * img mogućnost izvoza podataka za validaciju

Kod svih prijava koje su prihvaćene stupac sa statusom označen je zelenom bojom.

Sve uklonjene prijave moguće je filtrirati i vratiti na pregled klikom na ikonu img.

Uspostava opozvane e-prijave

Prijava koju je korisnik opozvao i koja mu je vidljiva na pregledu prijava, iz statusa primljena vraća se u status nepotpisana kao da ju korisnik nije potpisao i poslao u sustav Zavoda. Pritiskom na ikonu za ažuriranje prijave korisniku se otvara aplikacija za ponovno popunjavanje e-prijave koju je opozvao. Nakon ponovnog popunjavanja podataka u e-prijavi treba ponoviti postupak potpisivanja i slanja e-prijave u sustav.

img

Opoziv e-prijave eM-1P i eM-2P moguć je do dana početka/prestanka svojstva osiguranika/ice. Prijavu eM-1P i eM-2P koja je uspostavljena na dan stjecanja/prestanka svojstva osiguranika/ice moguće je opozvati kao i ostale prijave (eM-3P, eM-11P, eM-12P i eM-13P i eM-SEZ ) samo u roku od deset minuta od slanja e-prijave u sustav lana mirovinsko.

Verifikacija prijava

Verifikacija prijava korisniku(osiguraniku) omogućava provjeru vjerodostojnosti dobivene potvrde od strane poslodavca(obveznika).

Vrste verifikacija potvrde i elektroničke javne isprave:

 • Verifikacija potvrde u elektroničkom obliku koja je potpisana od strane usluge e-prijave vrši se unutar preglednika PDF dokumenata
 • Verifikacija ispisane potvrde vrši se skeniranjem matričnog koda (QR-code)
 • Verifikacija datoteke s podacima o obradi / prihvaćanju obrasca u formi elektroničke javne isprave vrši se pomoću javno dostupnog validatora na adresi: https://lana.mirovinsko.hr/prijave_verifikacija/elektronicka_prijava gdje je potrebno kopirati ZIP datoteku i pokrenuti proces validacije

Verifikacija potvrde u elektroničkom obliku (PDF potvrda)

Za podešavanje i detaljan opis verifikacije PDF potvrde kliknite ovdje.

Verifikacija ispisane potvrde

Verificiranje dokumenta ovom metodom zahtjeva mogućnost mobilnoga telefona/čitača da skenira QR kod, softversku podršku za QR kod i pristup internetu.

Navedeni QR kod nalazi se na PDF potvrdi i potrebno ga je skenirati i otvoriti stranicu koju uređaj ponudi korisniku.

Nakon otvaranja stranice korisniku se prikazuju svi podaci koje je poslodavac(obveznik) unio prilikom kreiranja prijave, koje osiguranik potom može usporediti sa podacima na papirnatoj potvrdi i utvrditi nepravilnosti ukoliko neki podaci nisu vjerodostojni.

img

Verifikacija datoteke s podacima

Verifikacija datoteke s podacima o obradi / prihvaćanju obrasca u formi elektroničke javne isprave vrši se pomoću javno dostupnog validatora na adresi: https://lana.mirovinsko.hr/prijave_verifikacija/elektronicka_prijava gdje je potrebno kopirati ZIP datoteku i pokrenuti proces validacije.

img

Ukoliko su svi podaci verificirani uspješno korisniku se pokazuje sljedeći ekran:

img