Obrazac eMPP-1

Registracija obveznika

Kako bi mogli pristupiti predaji prijava eMPP-1 potrebno je imati ovlaštenja za unos. Ovlaštenja za unos dodaju se prilikom registracije obveznika unutar HZMO Lana sustava ili pomoću modula upravljanje ovlaštenjima, gdje je potrebno odabrati obveznika, te korisnika i na posljetku označiti Unos MPP-1 oznaku na ekranu.

img

Potrebno je napomenuti kako korisnici mogu biti registrirani samo za jednu ili sve vrste ovlaštenja predaje prijava unutar sustava. Pa je tako moguće definirati ovlaštenja da jedan korisnik može unositi samo prijave eMPP-1 ili kombinirati navedeno sa ostalim prijavama (eM-1p, eM-2p...).

Proces zaprimanja i obrade eMPP-1 obrasca

Proces započinje HZMO operater kreiranjem zamolnice. HZMO operater unutar zamolnice navodi sve podatke o osiguranicima i vrsti potupka za koje obveznik treba popuniti eMPP-1 obrasce. Na registriranu e-mail adresu obveznika stiže obavijest o kreiranim zamolnicama.

img

Na temelju takve obavijesti, ovlaštena osoba obveznika treba prijavom u Lanu odabrati modul eMPP-1 i uspostaviti tražene prijave eMPP-1.

Ako ovlaštena osoba ima ovlaštenje za više obveznika, prije odabira modula eMPP-1, Pregled zahtjeva eMPP-1 na početnom ekranu, prethodno mora iz izbornika ovlaštenja odabrati obveznika za kojeg je dostavljena e-zamolnica i za kojeg treba uspostaviti prijave eMPP-1. Prema registriranom ovlaštenju, ovlaštenoj osobi obveznika, nakon prijave u sustav Lana, na početnoj stranici prikazuju se svi moduli za uspostavu e-prijava. Module za koje nema ovlaštenje ne može koristiti. Za uspostavu eMPP-1 potrebno je odabrati modul: eMPP-1

Pregled zahtjeva eMPP-1

U pregledniku zahtjeva eMPP-1 prikazuju se zaprimljeni zahtjevi s podacima za uspostavu prijava eMPP-1 samo za odabranog obveznika. Za pregled zahtjeva za drugog obveznika potrebno je iz padajućeg izbornika prikazanih ovlaštenja prethodno odabrati obveznika za kojeg treba uspostaviti prijave eMPP-1.

img

Klikom na modul eMPP-1 obvezniku se otvara ekran za pregled zahtjeva za uspostavu eMPP-1. Ako nije odabran filter, prikazuju se svi zahtjevi prema redoslijedu zaprimanja, od najstarijeg do najnovijeg.

img

Ekran sadrži sljedeće podatke:

 • Ikonu za pregled detalja osiguranika img
 • Identifikator zamolnice - označava broj e-zamolnice pod kojim su zatraženi podaci iz Zavoda
 • Podatke o obvezniku - prikazuju se podaci obveznika za kojeg su zatraženi podaci (naziv, OIB, matični broj, REGOB)
 • Podatke o osiguraniku - prikazuju se podaci o osiguraniku za kojeg su zatraženi podaci (ime i prezime, OIB i OB). Ako su zatraženi podaci za više osiguranika (npr. u postupku kontrole obveznika), nakon odabira ikone za pregled detalja osiguranika prikazuju se pojedinačni podaci za svakog osiguranika.
 • Oznaku postupka - prikazuje se vrsta postupka u kojem su zatražen podaci
 • Vrstu prijave - prikazuje se vrsta prijave eMPP-1
 • Napomenu - prikazuje se napomena iz e-zamolnice/ e-požurnice ako ju je unio radnik Zavoda.

Filtriranje pregleda zahtjeva

Prikaz i filtriranje podataka u Pregledu zahtjeva obavlja se na početnom ekranu klikom na ikonu povećala img i odabirom pojedinog filtera za pretragu (obrađene, potpisane, odbijene, ručno ili bez filtera).

Odabirom filtera za ručnu pretragu prema ID broju zamolnice, ID broju eMPP-1, OIB-u osiguranika i OB-u osiguranika prikazuju se zahtjevi prema unesenom podatku. Npr. unosom OB-a osiguranika prikazat će se svi traženi zahtjevi za tog osiguranika.

img

Ikone za uspostavu i pregled eMPP-1

 • img Ikona za pregled detalja osiguranika
 • img Ikona za pregled e-zamolnice
 • img Ikona za uspostavu/ažuriranje eMPP-1
 • img Ikona za potpisivanje uspostavljenih eMPP-1
 • img Ikona za generiranje PDF potvrde eMPP-1/Pregled podataka prijave zaprimljene na obradu
 • img Ikona za generiranje potpisane PDF potvrde eMPP-1 nakon što je prijava obrađena u Zavodu
 • img Ikona za opoziv potpisane prijave. Klikom na ikonu može se opozvati uspostavljena prijava u kratkom vremenu
 • img Obrazac poslan na obradu. Ikona označava da je prijava uspostavljena, potpisana i poslana na obradu u Zavod.
 • img Ikona za izradu korekcije odbijene prijave eMPP-1
 • img Ikona koja označava izrađenu korekciju eMPP-1
 • img Ikona za uklanjanje prijave iz preglednika
 • img Ikona označava da je uspostavu eMPP-1 odabrala/rezervirala druga osoba
 • img Ikona za pregled razloga odbijanja prijave
 • img Ikona koja označava da je za odabranu e-zamolnicu poslana požurnica jer obveznik nije uspostavio prijave u traženom roku i više ne može prema njoj uspostaviti prijave
 • img Ikona označava e-požurnicu prema kojoj je potrebno postupiti i uspostaviti prijave eMPP-1
 • img Ikona za pregled privitka

Uspostava prijave eMPP-1

Nakon odabira obveznika u pregledu zahtjeva potrebno je klikom na ikonu povećala img otvoriti pregled detalja osiguranika na kojem se prikazuju za osiguranika odnosno osiguranike, ako ih ima više, ikone img za uspostavu pojedinačne eMPP-1.

img

Pregled detalja osiguranika sadrži:

 • Identifikator prijave eMPP-1 – ID broj koji se generira za svaku prijavu eMPP-1 pri obradi e-zamolnice
 • Ime i prezime osiguranika za kojeg se traži uspostava prijave eMPP-1
 • Vrsta prijave koja se traži
 • Godina za koju se traže podaci
 • Status - prikazuje se status uspostavljene prijave (potpisan, obrađen, odbijen)
 • Potpisan označava potpisan obrazac koji je dostavljen u Zavod na obradu, ali koji još nije obrađen
 • Obrađen označava uspješno obrađen obrazac u Zavodu
 • Odbijen označava odbijen obrazac u Zavodu zbog pogreške.

Za prijave eMPP-1 koje još nisu izrađene prikazuje se status otključan. Klikom na ikonu img Unos/ažuriranje eMPP-1 obrasca otvara se ekran za unos podataka o stažu osiguranja i plaći osiguranika za svaku traženu godinu. Ako je zatražena uspostava više prijava eMPP-1, za svaku prijavu posebno se prikazuje ikona img. Klikom na pojedinu ikonu unose se/ažuriraju podaci o stažu i plaći za odabranu godinu.

Ekran za unos/ažuriranje prijave eMPP-1 sadrži podatke o obvezniku i osiguraniku koji su preuzeti iz e-zamolnice i podatke koje je potrebno unijeti:

 • utvrđeni staž osiguranja i osnovicu
 • staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
 • mjesto i datum uspostave i
 • mapu za dodavanje priloga.

Podaci obveznika zaključani su i generiraju se iz podataka ažuriranih u e-zamolnici Podaci osiguranika zaključani su i generiraju se iz podataka ažuriranih u e-zamolnici. Nepopunjene podatke potrebno je ažurirati (kategorija osiguranika, MBG ili datum rođenja i oznaka spola).

Podaci o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici koje je potrebno unijeti

 • Godina na koju se odnosi prijava. Polje je zaključano i prikazuje se odabrana godina za koju se uspostavlja prijava.

 • Nema podataka o stažu i plaći evidentiranih podataka o stažu i plaći, potrebno je u polje unijeti kvačicu.
  Unosom kvačice obveznik izrađuje prijavu eMPP-1 u kojoj se prikazuje tekst: ZA OSIGURANIKA ZA NAVEDENU GODINU NE POSTOJE PODACI O STAŽU I PLAĆI. Tako uspostavljena prijava eMPP-1 ujedno je i Potvrda o nepostojanju podataka o stažu i plaći.

 • Utvrđeni staž osiguranja (mjeseci/dana) maksimalno 12 mjeseci.

 • Plaća ili osnovica za određivanje mirovine ovisno o godini prikazuje se valuta koju je potrebno unijeti. Do 1992. godine unose se dinari , za 1993. godinu unose se hrvatski dinari , za 1994. ili veću godinu unose se kune i lipe.

 • Nema podataka o plaći - Ako za odabranu godinu obveznik nema evidentiranih podataka o plaći osiguranika, potrebno je popuniti podatke o stažu osiguranja bez plaće i obilježje označiti kvačicom. Stavljanjem kvačice obveznik izrađuje prijavu eMPP-1 s podacima o utvrđenom stažu, ali bez podataka o plaći. U prijavi eMPP-1 prikazuje se tekst: ZA OSIGURANIKA ZA NAVEDENU GODINU NE POSTOJE PODACI O PLAĆI. Tako uspostavljena prijava eMPP-1 ujedno je i Potvrda o nepostojanju podataka o plaći.

 • Sati rada - prikazuju se i unose za 1998. godinu ili za godine prije 1998.

 • Sati bolovanja - prikazuju se i unose za 1998. godinu ili za godine prije 1998.
 • Naknada na teret HZZO; RH - prikazuju se i unose podaci za 1999. do 2002. godinu.

Za 2003. godinu ili kasnije godine prikazuju se podaci samo ako je odabrana vrsta prijave Naknada na teret HZZO, RH ili CZSS, jer od 2003. podatke o naknadama ne dostavljaju poslodavci nego nadležne institucije.

img

Unos staža osiguranja s povećanim trajanjem - Ako osiguranik ima pravo na staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem, potrebno je kliknuti na polje Dodaj podatak o stažu osiguranja s povećanim trajanjem i ažurirati sljedeće: - podatke o trajanju staža koji se osiguraniku računa s povećanim trajanjem, - podatke s opisom radnog mjesta, - zanimanje ili status osobe s invaliditetom na temelju kojeg ima pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem i - razdoblje OD – DO za koje se ostvaruje pravo.

Ako osiguranik ima pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem za više razdoblja, u odabranoj godini potrebno je ponovno kliknuti na navedeno polje i dodati sljedeće razdoblje. Razdoblje se može ukloniti klikom na ikonu img.

img

Nakon unosa podataka, uneseni podaci u prijavi eMPP-1 mogu se spremiti klikom na polje Pohrani ili spremiti i zaključati klikom na polje Pohrani i zaključaj. Nakon pohranjivanja ili zaključavanja prve uspostavljene prijave eMPP-1 automatski se prikazuje početni ekran Pregled zahtjeva prijava eMPP-1. U pregledniku zahtjeva prikazuju se sve prijave koje je potrebno uspostaviti ili koje su već uspostavljene s pregledom statusa. Prema statusu prijave mogu biti: - neuspostavljene ili nepotpisane prijave sa statusom otključana - zaključane prijave sa statusom zaključana - potpisane i poslane prijave na obradu - uspješno obrađene i odbijene prijave - korekcije odbijenih prijava.

Pohranjena prijava može se mijenjati do zaključavanja, a pohranjenu i zaključanu prijavu eMPP-1 potrebno je potpisati elektroničkim potpisom.

Ako je za osiguranika zatražena uspostava više od jedne prijave eMPP-1, prethodno je potrebno uspostaviti sve zatražene prijave, pohraniti ih zaključati.

Prijavu treba elektronički potpisati na način da se klikne na ikonu za potpisivanje img uspostavljenih eMPP-1. Ako je uspostavljeno više od jedne prijave eMPP-1, mogu se potpisati samo zajedno. Ikona za potpisivanje u Pregledu zahtjeva (uspostavljenih prijava eMPP-1) prikazuje se tek kada su uspostavljene sve tražene prijave.

Klikom na ikonu potpis img, pokreće se inicijalizacija potpisa i korisnik potpisuje prijave svojim certifikatom.

Obveznik u modulu eMPP-1, na ekranu Pregled zahtjeva, mora popuniti sve predloške prijava eMPP-1. Ako su pogreškom zatražene i prijave eMPP-1 za godine za koje osiguranik kod obveznika nije bio zaposlen, obveznik mora, uz zatražene prijave za vrijeme osiguranja radnika, odabrati i predložak za pogrešno traženu prijavu i uspostaviti prijavu eMPP-1 kojom se potvrđuje nepostojanje podataka o stažu i plaći.

Prijava eMPP-1 koja je potpisana i poslana na obradu može se u kratko vrijeme opozvati klikom na ikonu za opoziv prijave img. Ako je uspostavljeno više prijava eMPP-1, klikom na ikonu za opoziv opozivaju se sve prijave. Pri ponovnoj uspostavi opozvane prijave potrebno je dodatno, ponovno potpisati sve prijave klikom na ikonu za potpisivanje prijave.

Za prijavu eMPP-1 koja je potpisana i poslana na obradu, a kojoj je istekao rok za opoziv i još nije obrađena u Zavodu prikazuje se ikona img. Potpisan, a neobrađen PDF obrazac prijave eMPP-1 može se pregledati klikom na ikonu img.

Prijava eMPP-1 koja je uspješno obrađena u Zavodu prikazuje se kao PDF obrazac prijave i može se pregledati klikom na ikonu img.

Prijava eMPP-1 koja je obrađena i odbijena u Zavodu prikazuje se u PDF obrascu i može se pregledati klikom na ikonu img. Prikaz odbijene prijave sadrži i razloge odbijanja koji se mogu pregledati klikom na ikonu img. Za izradu korekcije prijave eMPP-1 potrebno je kliknuti na ikonu za korekciju img. Korisniku se otvara ekran za ponovno uspostavljanje prijave eMPP-1. Postupak popunjavanja i potpisivanja identičan je postupku popunjavanja odbijene prijave. Za uklanjanje prijave eMPP-1 iz preglednika potrebno je kliknuti na ikonu img. Za ponovni prikaz uklonjene prijave potrebno je odabrati povećalo img i odabrati izbornik Poništi prethodne filtere ili Prikaži sve obrađene.

img

Ako je pri uspostavi prijave eMPP-1 druga ovlaštena osoba obveznika već započela uspostavu prijave eMPP-1, uz ikonu za unos podataka prikazat će se ikona img. Na ikoni se prikazuje ime i prezime osobe te vrijeme rezerviranja prijave. Ikona predstavlja samo upozorenje korisniku da druga osoba uspostavlja prijavu. Takvu prijavu može uspostaviti bilo koja ovlaštena osoba obveznika nakon što je potvrdila preuzimanje prijave na obradu.

Ako je za odabranu zamolnicu poslana e-požurnica iz Zavoda jer obveznik nije uspostavio prijave eMPP-1 u traženom roku, prikazuje se ikona img. Korisnik više ne može postupiti po toj e-zamolnici nego samo može vidjeti za koje prijave je uspostavljena e-požurnica. U pregledniku zahtjeva treba potražiti zahtjev za uspostavu prijava eMPP-1 po e-požurnici na kojem se prikazuje ikona img. Ikona označava da je za odabranu e-zamolnicu izrađena e-požurnica po kojoj je potrebno postupiti. Na ekranu se prikazuje informacija o identifikatoru e-zamolnice za koju se traži e-požurnica.

Pretraživanje e-arhive za obveznike

Odabirom modula Arhiva eMPP-1 ovlaštena osoba obveznika može pretraživati uspostavljene prijave eMPP-1.

Prijave eMPP-1 mogu se pretraživati prema obvezniku, ID broju prijave, imenu i prezimenu osiguranika, OB-u, OIB-u i datumu/razdoblju od - do kad su uspostavljene.

U pregledniku se prikazuju prijave eMPP-1 prema zadanom kriteriju pretraživanja s prikazom statusa pojedine prijave (poslane na obradu, obrađene ili odbijene).

img